Vápenopískové bloky VAPIS KS-QUADRO - přesné a rychlé zdění s vyřešenými detaily

VAPIS KS-QUADRO je název pro zdicí systém z velkorozměrových vápenopískových bloků určený pro obvodové a vnitřní, nosné i nenosné stěny v sedmi tloušťkách, který umožňuje zdění v délkovém rastru 12,5 cm. Jeho součástí jsou vyřešené konstrukční detaily včetně tepelné izolace soklu a spodní stavby, napojení stropů a vnitřních příček apod.

Vápenopískové zdicí materiály nejsou v České republice ničím novým, ovšem vápenopískové cihly a bloky VAPIS překonávají většinu očekávání. Vyznačují se obrovskou sortimentní šíří zdicích prvků, která umožňuje řešit prakticky jakékoliv zadání. Jen samotný systém přesného zdění na tenkovrstvou maltu VAPIS KS--QUADRO, který je navržen pro mechanizované zdění pomocí minijeřábu v sedmi tloušťkách v délkovém rastru 12,5 cm, tak obsahuje 35 různých tvarovek. Jeho variantou je pak systém VAPIS KS-QUADRO E s průchozími otvory pro vedení elektroinstalací. Celý sortiment VAPIS pak obsahuje zhruba stovku výrobků ve čtyřech třídách pevnosti a čtyřech třídách objemové hmotnosti. Kromě popisovaného systému VAPIS KS-QUADRO obsahuje dále maloformátové cihly VAPIS pro normální maltu, velkoformátové plné a duté bloky VAPIS pro ruční zdění ve variantách pro normální nebo tenkovrstvou maltu, vyrovnávací cihly, věncovky, překlady pro tenkovrstvou a normální maltu a konečně zkosené cihly pro rohy 45 °, popř. 135 °. Vedle vlastních zdicích prvků je v nabídce VAPIS příslušenství pro rychlé a přesné zdění, které obsahuje maltové sáně, kotvy pro napojení stěn tupým spojem, štípačku a pilu na vápenopískové bloky VAPIS, pojízdné lešení, minijeřáb s osazovacím zařízením a jeřábový koš.

Charakteristika

Systém bloků VAPIS KS-QUADRO se uplatní při výstavbě obvodových nebo vnitřních stěn, nosných i nenosných, které se zdí s vysokou přesností na tenkovrstvou maltu v ložné spáře. Bloky jsou kladeny na sraz (těsně k sobě) – použitý systém pero-drážka na čelních plochách zabraňuje pootočení bloků a umožňuje vytvoření velmi přesných a rovných stěn. Styčná spára se až na malé výjimky nemaltuje. Podobný systém VAPIS KS-QUADRO E s hustším rastrem instalačních kanálků lze kromě elektroinstalace využít pro realizaci modulů nízkoteplotního stěnového teplovodního vytápění s rastrem trubkového vedení min. 12,5 cm. K tomu se používá sytém trubkových rozvodů např. RAUTHERM od firmy REHAU.

Obvodovou stěnu z bloků VAPIS KS-QUADRO je nutno z vnější strany opatřit tepelnou izolací (minerální vlna, polystyrén), doporučují se tloušťky 10–15 cm v závislosti na zvoleném formátu. Následuje buď kontaktní tenkovrstvá omítka (ETICS) nebo odvětrávaná nebo nevětraná fasádní přizdívka. Ta pak bývá často realizována z lícových cihel, např. z maloformátových vápenopískových cihel, které jsou také v nabídce firmy VAPIS.

Vysoká přesnost

Vysoká, milimetrová přesnost zdění v systému VAPIS KS-QUADRO není samoúčelná. Díky ní a díky přesnému rozvržení pracovního postupu, který s přesností úzce souvisí, se urychlí a zjednoduší nejen samotná hrubá stavba. Urychlí se také dokončovací práce, jako je pokládka dlažeb, obkladů a jiných finálních povrchů, realizace schodišť, dále montáž otvorových výplní, instalace domovních rozvodů atd. Vysoká přesnost a rovinnost stěn znamená také úspory omítkových směsí a snazší práci při omítání stěn. Přesnost usnadní dále realizaci stěn a příček z pohledových zdiv v interiéru, kdy se občas kombinují bílé a červené lícové cihly do jedinečného barevného celku. Přesnost zdění v systému VAPIS KS-QUADRO je totožná s přesností při výstavbě tzv. dřevostaveb z lehkých prefabrikovanách panelů.

Vápenopískové zdicí prvky jsou ideální pro nízkoenergetické a pasivní domy

Stavebně technické vlastnosti

Tepelná izolace

Třída objemové hmotnosti bloků VAPIS KS-QUADRO je 2 000 kg·m-3, specifické teplo 1 000 J·kg-1·K-1, součinitel tepelné vodivosti je přibližně 1,1 W·m-1·K-1. Obvodovou stěnu z vápenopískových bloků VAPIS KS-QUADRO je nutné z venkovní strany doplnit tepelnou izolací (dle tloušťky zdiva 10–15 cm). Pokud je izolace realizována jako větraná (s mezerou min. 4 cm mezi izolací a fasádní přizdívkou, viz doporučení VAPIS), má obvodová stěna se zdivem 200 mm tento součinitel prostupu tepla:

U = 0,24 W·m-2·K-1 pro tloušťku izolace 150 mm,
U = 0,18 W·m-2·K-1 pro tloušťku izolace 200 mm.

Výpočet je proveden se započítáním odporů při přestupu tepla na obou površích stěny. Druhá hodnota je lepší, než je doporučení platné normy pro lehké obvodové stěny dřevostaveb. Není obtížné tloušťku izolace zvýšit tak, aby obvodová stěna odpovídala požadavkům pro nízkoenergetický nebo pasivní dům a zároveň tím posílit tepelně akumulační vlastnost stěny.

Tepelná akumulace

Stěna z vápenopískových kvádrů má vysokou schopnost akumulovat teplo, což je dáno její vysokou specifickou tepelnou kapacitou. Ve spojení se silnou tepelnou izolací z venkovní strany, která udržuje teplotu vápenopískové stěny v celé tloušťce téměř na hladině vnitřní prostorové teploty, je docíleno vysoké hodnoty tepelné akumulace celé obvodové stěny. Tepelnou akumulaci obvodové konstrukce lze popsat pomocí ukazatele tepelné akumulace1 (UTA), viz [1], nebo pomocí relaxační doby, viz [2], která je definovaná i pro vícevrstvé stěny. Pro oba předešlé příklady zateplené stěny z bloků VAPIS KS-QUADRO jsou tyto relaxační doby:

τ0 = 438 hod. pro tloušťku izolace 150 mm,
τ0 = 582 hod. pro tloušťku izolace 200 mm.

Cihelná jednovrstvá stěna z termoizolačních bloků o tloušťce 45 cm má hodnotu relaxační doby kolem 150 hodin, což je považováno za výbornou hodnotu. Stěna z vápenopískových bloků bez tepelné izolace má však hodnotu relaxační doby jen kolem 10 hodin.

Akustická izolace

Akustika je důležitým parametrem kva-lity vnitřního mikroklimatu, na kterou mnoho stavitelů zapomíná, přestože na ochranu před hlukem pamatuje i stavební zákon. Pokud tato ochrana není správně řešena už ve fázi návrhu stavebního řešení a výběru stavebních materiálů, nezřídka to vede k nemalému rozčarování bydlících. Jejich postavení je pak velmi těžké: nedostatečná ochrana před hlukem se obtížně prokazuje a ještě hůře napravuje. Pokud investor hledá zdicí materiál, který splní požadavky na váženou stavební neprůzvučnost pro obvodové, mezibytové a mezipokojové stěny již v minimálních tloušťkách zdiva a při splnění požadavků na jeho pevnost a únosnost, pak to jsou právě vápenopískové cihly a bloky VAPIS i systémy VAPIS KS-QUADRO. Například již zdivo 20 cm při objemové hmotnosti 2,0 kg/dm3 dosahuje vzduchové neprůzvučnosti R'w = 53 dB. Kromě neprůzvučnosti mají díky své struktuře dobrou akustickou pohltivost.

Zdění s bloky VAPIS KS-QUADRO pomocí minijeřábu

Přehled vlastností vápenopískových cihel a bloků

 • extrémně vysoká rozměrová přesnost a stálost (±1 mm u bloků pro tenkovrstvé zdění a u systému KS-QUADRO)
 • široká rozměrová škála od maloformátové cihly až po bloky VAPIS KS-QUADRO 500 mm × 500 mm pro zdění pomocí minijeřábů
 • tloušťka zdiva v mm: 70, 115, 150, 175, 200, 240, 300, 365
 • objemová hmotnost až 2 200 kg·m-3
 • pevnost v tlaku až 30 MPa
 • vysoká vzduchová neprůzvučnost
 • vysoká tepelná akumulace
 • požární odolnost
 • rozměrová stálost
 • efektivita výstavby (0,25 h/m2 při použití bloků VAPIS KS-QUADRO pro zdění pomocí minijeřábu
 • cenová dostupnost

O společnosti VAPIS

VAPIS stavební hmoty s.r.o. je součástí celosvětově působící skupiny Heidelberg Cement Group. Jeho základním produktem jsou vápenopískové zdící prvky. Vápenopísková cihla VAPIS vytvrzená v autoklávu představuje moderní stavební materiál, kterým lze efektivně spořit energiemi už při samotné výrobě, což se odráží na cenové přístupnosti tohoto zdicího materiálu, tak i při výstavbě samotné a posléze, což je nejdůležitější, také při vytápění objektu. Český trh je nyní rozšířen o tento kvalitní zdicí materiál.

Literatura a zdroje:

[1] Kučera, P.: Tepelně akumulační schopnost jednovrstvého zdiva v porovnání se zdivem s dodatečnou tepelnou izolací. Sborník přednášek z 12. Českého cihlářského kongresu konaného 11. 10. 2007
[2] Hejhálek, J.: Tepelná akumulace a teplotní setrvačnost u dřevostaveb, Stavebnictví a interiér č. 6/2005, str. 10

1 Za předpokladu tzv. „stacionárního chladnutí“, kdy je v každém okamžiku takové rozdělení teplot v konstrukci, které odpovídá ustáleným podmínkám, je relaxační doba čas, za který spontánně poklesne rozdíl mezi teplotami na vnitřním a venkovním povrchu konstrukce na 1/e násobek počátečního rozdílu (e je základ přirozených logaritmů). Ochlazování vnitřního povrchu se děje přitom pouze únikem tepla přes chladný (venkovní) povrch stěny.
Autor:
Foto: Archiv Vapis