Vatovky. Cihly od Wienerbergera!

Pod lidovým názvem „vatovky“ si často vybavujeme cihelné bloky plněné minerální vatou Porotherm T Profi a Porotherm TS Profi od firmy Wienerberger. Jde o myšlenkově i technicky velmi vyspělý koncept cihly pro obvodové zdivo. Domy z těchto cihel se nemusí zateplovat a jejich provozní uhlíkovou stopu lze správným návrhem a provedením dovést téměř k nule. Jejich vysoká tepelná akumulace nabízí celoročně příjemné bydlení bez letního přehřívání.

Ještě je dobré vědět, že tento systém je přátelský ke stavitelům. Po krátkém seznámení je práce s „vatovkami” velmi rychlá a přesná. Pokud návrh respektuje danou modularitu a přizpůsobí jí mj. i rozměry a tvar domu, umístění a velikost otvorových výplní, výšku stropů atd. dokáže významným způsobem snížit pracnost během výstavby. Nicméně platí, že systém dovoluje respektovat individuální potřeby investora.

Trocha historie

Vatovka samozřejmě nevznikla z vo dy, ale i jako logická reakce na světové zelené výzvy. Je zajímavé, že cihla na tyto výzvy vždy odpověděla, navíc rychle a z pozice „být o krok napřed”. Přes snahu některých aktivistů a aktérů komunikovat i na veřejnosti cihlu jako stárnoucí materiál, míří dnes cihlové domy rychle do budoucnosti, kterou nyní samy tvoří. Od nulových a pasivních domů k domům, které nejenže nebudou vypouštět žádné emise, ale budou si pro sebe a své obyvatele samy vyrábět energii.

Cihla – nejvíce zkoušený materiál

Investor či jiný zákazník, který si zakoupí vatovku, si může být jistý, že snad žádný jiný materiál neprošel tolika zkouškami a testy, jako jeho cihla-vatovka. Na hydrofobizovanou minerální vatu v dutinách této cihly se okamžitě sesypala lavina dotazů. Ty až nápadně připomínaly potíže, se kterými se potýkaly některé jiné stavební systémy.

Například: „Kde je v cihle rosný bod a pokud je ve vatě, jak se kondenzát dostane ven?

Nebo: „Co když do vatovky při výstavbě zaprší? Kdy a jak se pak dešťová voda z cihly odpaří?

Nebo také: „Co když je průtrž mračen, do hrubé stavby naprší kubíky vody a ta pak nateče do vatovek prvního šáru? Jak a kam se voda odpaří?” Atd.

Přední výrobce cihel určených mimo jiné pro výstavbu pasivních, téměř nulových nebo energeticky nezávislých domů, musí na podobné dotazy vždy reagovat. Je to důležité nejen pro klienta, ale i pro odpovědného výrobce: ten zákazníka nemůže nechat bez pravdivé odpovědi.

A tak Wienerberger zrealizoval v České republice snad největší sérii testů na toto téma, která tu kdy vůbec proběhla. Zkoušelo se i v Rakousku a jinde. A výsledek?

Cihlové zdivo z vatovek vždy vyschne

Šlo o to, že klíčový prvek vatovky, hydrofobizovaná minerální izolace v jejích dutinách, je nositelem její, pro mnohé až nečekaně vysoké tepelně izolační schopnosti. Podobná vata je i ve stěnách lehkých montovaných domů, kde s ní však byly potíže. V zimě v ní mohl vzniknout rosný bod, hromadila se vlhkost a následovala degradace (včetně ztráty izolace). Proto bylo nutné izolaci balit z obou stran do fólií. Jak to, že to u cihel není třeba?

Testy reprodukovaly všechny výše jmenované i jiné vlhkostní situace. A ukázalo se, že vatovky, ať byly uloženy na staveništi, nebo už zabudovány v různých místech zdiva, tak po vlhkostním ataku (průtrž mračen ap.) velice rychle vysýchaly a nejrychleji pak – hydrofobizovaná vata v dutinách cihly. Dutiny s vatou si dokonce vytvářely své, mnohem sušší mikroklima i v situaci, kdy byl cihelný střep promočený. Hydrofobizovaná vata vlastně vytlačovala vlhkost z dutin cihly.

Hydrofobizovaná vata při testování vlastně vytlačovala vlhkost z dutin cihly

Vatovky pro 1. šár – soklové cihly

Jde o na spodní části impregnovaný cihelný broušený blok s minerální izolací pro sokl tl. 38 cm nebo 30 cm, na zakládací maltu. Výrobek byl oceněn Zlatou medailí na Mezinárodní výstavě IBF Brno 2015. Soklové cihly broušené Porotherm 38 TS Profi jsou určené pro první vrstvu obvodového nosného i nenosného zdiva tloušťky 380 mm a větší s vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Cihly jsou ze spodní strany opatřeny na výšku cca 4 cm hydrofobizačním přípravkem proti nasáknutí vodou stojící na základové nebo stropní desce. Pro správné zazdění je hydrofobizovaná část cihel barevně označena.

Cihly pro obvodové zdivo

Společnost Wienerberger nabízí řešení v podobě vatových cihel pro obvodové konstrukce tloušťky 30 cm, 38 cm, 44 cm a 50 cm, a to jak na zdící pěnu, tak i na maltu pro tenké spáry. Většina z nich je vhodná i pro stavby pasivních domů. Výjimkou je cihelný blok pro tloušťky stěn 30 cm, který ale i tak nabízí velmi nízkou hodnotu součinitele prostupu tepla.

Jedná se o broušené cihelné bloky s minerální izolací s velmi vysokými nároky na tepelný odpor a tepelnou akumulaci stěny. Velké otvory v cihlách jsou již ve výrobě vyplněny hydrofobizovanou minerální vatou. Hydrofobizace zajišťuje nenasákavost vaty v cihlách (voda po ní stéká). Součástí dodávky u vatových cihel s Dryfix je odpovídající množství lepidla Porotherm Dryfix.extra, které se nanáší na dvě dvojice vnitřních žeber nejbližších k lícům stěny. Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty Porotherm Profi AM (Anlegemörtel).

Jako příklad jsou níže uvedeny cihelné bloky Porotherm 44 T Profi Dryfix a Porotherm 50 T Profi Dryfix.

Broušené soklové cihly Porotherm 38 TS Profi jsou ze spodní strany opatřeny na výšku cca 4 cm hydrofobizačním přípravkem

Porotherm 44 T Profi Dryfix

Jde o broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 44 cm pro zdění na polyuretanové lepidlo. Zmíněný cihelný blok je vhodný i pro pasivní domy.

Porotherm 50 T Profi Dryfix

Jde o broušený cihelný blok s minerální izolací pro tl. stěny 50 cm pro zdění na polyuretanové lepidlo. Zmíněný cihelný blok je vhodný i pro pasivní domy.

Lepidlo Porotherm Dryfix.extra se nanáší na dvě dvojice vnitřních žeber nejbližších k lícům stěny

Blower door test

Vzhledem k tomu, že byla zmíněna vhodnost použití pro pasivní domy, je třeba zmínit i tzv. Blower door test. Jde o detekční metodu na zjišťování vzduchotěsnosti obálky budovy a tím i k zjištění energetické náročnosti domu. Při vadách vzduchotěsnosti oken, stěn či střechy totiž dochází k významným únikům tepla a tím i větší náročnosti na vytápění.

Vzduchotěsnost budov se obvykle vyjadřuje intenzitou výměny vzduchu při 50 Pa, n50 [h-1]. Hodnota n50 udává, kolikrát se vymění objem vzduchu v budově za jednu hodinu při uměle vyvolaném tlakovém rozdílu 50 Pa mezi vnitřním a venkovním prostředím (nejedná se tedy o intenzitu výměny vzduchu za přirozených podmínek!). Limitní hodnoty n50 se obvykle uvádějí v závislosti na způsobu větrání a energetické náročnosti budov. ČSN 73 0540 – 2 udává obecně platné, doporučené hodnoty. TNI 73 0329, TNI 73 0330 a pravidla dotačního programu Nová zelená úsporám předepisují požadované hodnoty pro nízkoenergetické domy, pasivní domy a některé další případy

Zkušenosti ukazují, že u budov vystavěných z dutých keramických tvarovek systému Porotherm (cihelných bloků, stropních vložek a dalších) je možné dosáhnout vynikající úrovně vzduchotěsnosti (n50 << 0,4 h-1). Je ovšem potřeba respektovat specifické vlastnosti stavebního systému a svědomitě dodržovat pravidla pro zajištění vzduchotěsnosti.

Porotherm 50 T Profi DryfixPorotherm 44 T Profi Dryfix
Rozměry d/š/v [mm]248/500/249248/440/249
Třída objemové hmotnosti [kg/m3]670670
Hmotnost [kg/ks]cca 20,9cca 18,4
Pevnost v tlaku [N/mm2]P8P8
Tloušťka zdiva [mm]500440
Spotřeba [ks/m2]1616
Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]374342
Vážená laboratorní neprůzvučnost Rw [dB]4948
Požární odolnostREI 90 DP1REI 90 DP1
Tepelný odpor zdiva bez omítek R [m2K/W]7,836,87
Součinitel tepelné vodivosti bez omítek λ [W/(m·K)]0,0640,064
Součinitel prostupu tepla bez omítek U [W/(m2·K)]0,130,14
Tab. 1: Technické parametry zdiva Porotherm 50 T Profi Dryfix a Porotherm 44 T Profi Dryfix

O společnosti Wienerberger

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. působí v České republice od roku 1992 a patří do skupiny Wienerberger, která představuje největšího světového výrobce cihel. Po převzetí společnosti Tondach v roce 2015 se společnost stala největším výrobcem keramických střešních krytin v České republice a současně celá skupina je leaderem střešních krytin v Evropě a největším výrobcem zdících prvků na světě.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.