Vnitřní zateplení s izolačními deskami Ytong Multipor

U nás je to zcela nový koncept vnitřního zateplení, který využívá kapilárně aktivní mikroporézní struktury silikátové izolace Ytong Multipor. Ta dokáže aktivně pracovat s vlhkostí, která kondenzuje v její tenké vrstvě přilehlé k chladnému okraji, bez nepříznivého vlivu na její izolační schopnost. Tato izolace má již 14 let trvající příznivé reference v sousedním Německu.

Procházka noční Olomoucí dokáže v nejednom z nás vyvolat pocit úcty a pokory ke zručnosti naších předků, kteří dokázali stavět s minimem technické vybavenosti, ale dnes již s nebývalou zručností, domy vzdorující nevoli počasí a nekompromisnímu zubu času. Čemu však tyto budovy vzdorovat nedokáží, je nešetrný způsob, jakým se často rekonstruují.

Projdeme-li se ulicemi Prahy a prohlédneme-li si z blízka nově zrekonstruované stavby, narazíme na opravené fasády, vyměněné výplně oken, případně odstraněné příčiny vlhkosti z oblasti základů i střech.

Avšak jak se v těchto stavbách žije? Z pohledu uživatele může být i rozsáhlá rekonstrukce vlastně nedostačující. Objekt je nezřídka uveden přibližně do stejného stavu, jako v době vzniku, a může obtížně shánět nájemníka, který uživí náklady spojené s vytápěním.

Někoho možná napadne obložit tyto stavby jednoduše polystyrénem. Tak, jak to provádíme na sídlištích. Ano, i to je možné, ale v případě budov se zdobenou fasádou, ze které na nás přímo dýchá historie skrz šambrány a fontony, o venkovním zateplení nemůže být řeč.

Vhodné řešení pro takovéto objekty, vedoucí ke snížení nákladů na vytápění, je aplikace vnitřního zateplení. Jde samozřejmě o řadu let známý koncept s neméně známými riziky případné kondenzace ve stěně, někdy hůře, jindy lépe vyřešenými. Založeny jsou obvykle na vnitřních parozábranách, tedy fóliích, na jejichž bezchybné funkci vše stojí. Problém nebývá vždy v samotné parozábraně, často spíš v nedostatečném spojení jejích pásů izolačními páskami. Jindy zas stačí prorazit parozábranu hřebíkem při zavěšování obrazů či polic. Postupem času se pak v izolaci hromadí kondenzát, který izolaci vyřazuje, znehodnocuje, a navíc podporuje růst plísní a řas.

Obr. 1: V zimních podmínkách je kondenzační zóna velmi úzká (několik mm). Případný kondenzát se vzlínacími mechanismy může dopravit zpět až k vnitřnímu povrchu, zde se odpařovat a vyrovnávat zimní vlhkostní deficit

Systém vnitřního zateplení Tex Therm IN

Tento, u nás zcela nový produkt, vyvinula společnost Xella CZ ve spolupráci s firmou Tex-Color Ostrava spol. s r.o. Je založen na tepelně izolačním materiálu Ytong Multipor, jehož základem jsou křemičitany vápníku. Jde tedy o silikátovou bázi. Zároveň jde o homogenní a izotropní materiál, který dokáže celým svým průřezem transportovat vlhkost, vodní páru i kapalnou vodu. Vlhkostní transport je pro tyto materiály zcela klíčový, protože vlhkost tyto systémy musí z fyzikální podstaty věci doprovázet. Vysoké pH (tzn. vysoká zásaditost) vodní kapky v kontaktu s Ytong Multiporem účinně brání podle technické zprávy tvůrců tohoto zateplení vzniku známých černých plísní, jež vnitřní zateplení v minulosti napadaly.

Obr. 2: Přes 90 % porézní izolace Ytong Multipor tvoří póry spojené kapilárami. Její relativně tenká vrstva v sousedství parobrzdy bezpečně pojme zkondenzovanou vodu, která se vzlínáním může dostat až k vnitřnímu povrchu a odpařovat se

Princip funkce

1) Základ spočívá v odlišné, tzn. kapilárně otevřené (neboli kapilárně aktivní) struktuře pórů. Jak pěnový polystyren se zcela uzavřenou porozitou, tak vláknové izolace, kde se kapilární jevy neprojevují, se od kapilárně aktivního Ytong Multiporu zásadně liší.

2) Pro správnou funkci je nutné izolační desky Ytong Multipor správně přilepit k zateplované stěně. Lepicí tmel je nutné celoplošně natáhnout na desky a rozetřít zubovým hladítkem v horizontálním směru tak, aby nedošlo ke vzniku vzduchových kapes a mezer. Tmel plní funkci kotvení a zároveň parobrzdy (μ ≤ 20), která umožňuje, aby vlhkost v tomto místě mohla kondenzovat, aniž by se šířila do zatepleného zdiva.

3) Difúzní vlhkost, která jako vodní pára postupuje izolací Ytong Multipor, může v izolaci kondenzovat. Děje se tak až v těsné blízkosti parobrzdy; za ní – tzn. ve zdivu či vyrovnávací omítce zdiva, postupuje pára již bez kondenzace směrem ven.

4) Výpočty ukazují, že při návrhových zimních vnitřních podmínkách (20 °C a 50 % RH), začíná kondenzace cca od venkovní teploty 6 až 7 °C a nižších. Do venkovní teploty −10 °C je ale kondenzační zóna velmi úzká (několik mm), až při nižších teplotách se začne zvolna šířit do hloubi od studeného okraje izolace.

5) Při této kondenzaci se uplatní otevřená, smáčivá porézní struktura izolace Ytong Multipor. Silikátový materiál zde tvoří cca 8 % objemu, zbytek je vzduch, který v hmotné matrici tvoří bubliny spojené kapilárami. Bubliny (vakance) pojmou relativně velké množství kondenzátu, který je sem dopravován smáčivými kapilárami.

6) Zkondenzovaná voda, je-li jí dostatečné množství (což nastává až při dlouho trvajících mrazech), vzlíná porézní strukturou směrem do interiéru. Cestou se odpařuje, může však „dovzlínat” až k povrchu stěny, kde se odpařuje a přispívá k vylepšení zimní, obvykle velmi nízké vlhkosti vnitřního vzduchu.

7) Brzy na jaře a v létě nastávají podmínky pro intenzivní odpar jak směrem ven, tak dovnitř. K úplnému vysušení tak dojde velmi brzy; je třeba si uvědomit, že na obě strany od parobrzdy jde v podstatě o difúzně otevřenou konstrukci. Proto je odpar po oteplení rychlý a orientován zejména dovnitř (další příspěvek k udržení příznivé vnitřní vlhkosti). Celková roční bilance zkondenzované vlhkosti je dalece ve prospěch odparu.

Je také třeba mít na paměti znatelně nižší hodnoty relativní i absolutní vnitřní prostorové vlhkosti v zimě ve srovnání s létem. Případným větráním tento rozdíl ještě naroste. Při vnitřní prostorové vlhkosti 30 % RH nastává vysoušení již od venkovní teploty –5 °C.

<b>Mládežnický hostel Warnemünde</b> – Mládežnická ubytovna Warnemünde s jedenácti
patry a meteorologickou stanicí podstoupila rekonstrukcí, která sledovala především
zlepšení energetických parametrů. Fasáda věže prošla vnějším i vnitřním zateplením
minerálními izolačními deskami. Řemeslníci umístili zhruba 800 m2 desek v tloušťkách
60 a 80 milimetrů.
Mládežnický hostel Warnemünde – Mládežnická ubytovna Warnemünde s jedenácti patry a meteorologickou stanicí podstoupila rekonstrukcí, která sledovala především zlepšení energetických parametrů. Fasáda věže prošla vnějším i vnitřním zateplením minerálními izolačními deskami. Řemeslníci umístili zhruba 800 m2 desek v tloušťkách 60 a 80 milimetrů.

Prováděcí předpoklady

Pro správnou funkci tohoto zateplení je potřeba odstranit všechny případné vlhkostní problémy v konstrukci. Nejčastější příčinou těchto problémů je průsak potrubí, degradace hydroizolační vrstvy, či zatékání skrz netěsnosti střešní konstrukce. Rovněž je doporučeno ošetřit venkovní stranu zateplované stěny hydrofobním nátěrem, který zamezí pronikání dešťové vody do konstrukce.

Aby systém vnitřního zateplení bez použití parozábrany pracoval tak, jak má, je dále potřeba dodržet několik zásad.

Spichern Höfe – Architektonická kancelář LK Architekten navrhla v Kolíně nad
Rýnem koncept Spichern Höfe, který vedl k přebudování skupiny památkově
chráněných domů v luxusní obytné lofty a výstavní prostory italského designového
nábytku. Na území 10.000 m<sup>2</sup> bývalé papírny a tiskárny knih se rekonstruovalo sedm
budov se systémem propojených dvorů a zadních traktů. Zateplovací systém na bázi
porézního silikátu o tloušťce 60 mm byl položen na přibližně 6000 m<sup>2</sup>
Spichern Höfe – Architektonická kancelář LK Architekten navrhla v Kolíně nad Rýnem koncept Spichern Höfe, který vedl k přebudování skupiny památkově chráněných domů v luxusní obytné lofty a výstavní prostory italského designového nábytku. Na území 10.000 m2 bývalé papírny a tiskárny knih se rekonstruovalo sedm budov se systémem propojených dvorů a zadních traktů. Zateplovací systém na bázi porézního silikátu o tloušťce 60 mm byl položen na přibližně 6000 m2

Pro dlouhodobou funkci, která zaručí návratnost vložených investic, je třeba provést místní průzkum a výpočty teplotní a vlhkostní bilance. Tyto výpočty ověřují schopnost systému pracovat se vniklým kondenzátem. Vlhkostní kalkulace jsou zcela zásadní pro místa kritických detailů (napraží, ostění, parapety, rohy, kouty, napojení příček na obvodovou stěnu a zhlaví trámových stropů). Simulace nám rovněž umožňuje kontrolovat pokles teploty pod izolantem a zabránit tak případné degradaci konstrukce vlivem přílišného promrzání. Výpočet je potřeba vždy provádět pro konkrétní konstrukci v programu zohledňující dynamiku šíření vlhkosti v kapilárně aktivních materiálech, na základě podrobného stavebního průzkumu. Tyto výpočty může provádět pouze autorizovaný a zaškolený projektant.

Renthof, Kassel – Památkově hodnotná budova se nachází v historickém centru
města Kassel s úžasnou polohou přímo na řece Fulda. Ze zcela nezatepleného
objektu vznikla pod přísným dohledem památkářů moderní funkční budova
s kancelářemi a obchody. Úkol zněl jasně – ochránit venkovní fasádu a instalovat
vnitřní izolaci obvodových stěn bez poškození původní stavební podstaty. Celkem
zde našlo uplatnění 400 m<sup>2</sup> izolačního materiálu o tloušťce 60
Renthof, Kassel – Památkově hodnotná budova se nachází v historickém centru města Kassel s úžasnou polohou přímo na řece Fulda. Ze zcela nezatepleného objektu vznikla pod přísným dohledem památkářů moderní funkční budova s kancelářemi a obchody. Úkol zněl jasně – ochránit venkovní fasádu a instalovat vnitřní izolaci obvodových stěn bez poškození původní stavební podstaty. Celkem zde našlo uplatnění 400 m2 izolačního materiálu o tloušťce 60

Závěr

Díky pochopení principu chování vlhkosti v porézních materiálech se z problematického systému vnitřního zateplení stává stavebně jednoduchá metoda, řešící energetickou sanaci historických objektů. Důkazem toho, že princip opravdu funguje, je 14 let dlouhá zkušenost s podobným porézním materiálem používaným k vnitřním izolacím v Německu, kde slouží pro zateplování různých objektů, zejména historických.

Pro více informací kontaktujte odborné poradce společnosti Xella CZ.

Ukázka z realizace vnitřního zateplení Tex Therm IN
1 Čerpáno z technických podkladů společnosti Xella CZ, s.r.o.
Autor:
Foto: Archiv firmy