Základy správného navrhování zelených střech

Ještě před několika lety se na zelené střechy pohlíželo s určitou skepsí, dnes však již nacházejí široké uplatnění. A je to správné. Plochy zeleně jsou ve městech vzácné a využitím střech můžeme jejich podíl výrazně zvýšit.

Výhody zelených střech

Ochrana hydroizolace a prodloužení její životnosti, zlepšení tepelné a zvukové izolace a mikroklimatu, snížení prašnosti, využití pro pobyt a relaxaci, akumulace srážkové vody (až 30–99 % za rok) a snížení odtokových špiček, vytvoření ekologické vyrovnávací plochy a estetického architektonického prvku.

Základní pojmy

Extenzívní zeleň

Přírodní forma nenáročné vegetace, suchomilné rostliny, tj. rozchodníky, mechy, byliny a trávy. Výška souvrství cca. 8–15 cm. Lze použít pro ploché i šikmé střechy. Minimální údržba.

Intenzívní zeleň

Trvalky, keře, trávníky, stromy. Využití a ztvárnění srovnatelné s okrasnými zahradami na terénu. Výška souvrství cca 25–100 cm, nutné zavlažování, živiny a pravidelná péče.

Vydařená kombinace architektury a zeleně u střechy Optigreen

Vegetační souvrství

Vrstvy nad hydroizolací, tj. ochranná a vodoakumulační textilie, drenážní a filtrační vrstva, substrát, vegetace. V případě, že hydroizolace není odolná proti kořenům, je nutná ještě kořenovzdorná fólie.

Ekologický způsob výstavby – samozřejmě se zelenou střechou Optigreen

Na co je třeba dbát v návrhu

Odolnost proti prorůstání kořenů

Hydroizolace, resp. kořenovzdorná fólie musí být odolná proti prorůstání kořenů (viz německá směrnice FLL), musí být vyvedena cca 15 cm nad povrch substrátu, zafixována k atice a chráněna proti mechanickému poškození a UV záření. Kořenovzdorná vrstva musí být položena celoplošně, tj. i v oblasti bez přímé vegetace (např. pod štěrkovým okrajovým pásem, dlažbou apod.).

Plošné zatížení

U extenzívního souvrství běžně přibližně 80–170 kg/m2, u řešení Optigreen „Lehká střecha” je to jen cca 40 kg/m2. U intenzívního souvrství je třeba počítat s cca 300 kg/m2 a více. Hodnoty zahrnují nasycení vodou i vegetaci.

Sklon střechy

Bez větších problémů lze realizovat a udržovat sklony od 0° až do cca 30°. Optigreen standardně řeší i ozelenění střech se sklonem do 45°, individuálně i více. Nulový sklon může být výhodou u intenzívních zelených střech kvůli možnosti akumulace vody v drenážní vrstvě pro spodní závlahu. Pro extenzívní vegetaci se doporučuje sklon cca 2 %.

Sání větru/zajištění proti erozi

U volně položené hydroizolace tvoří vegetační souvrství zatěžující vrstvu, která brání nadzvednutí fólie v důsledku sání větru.

Při velké výšce budovy a v exponovaných polohách na rozích a okrajích střechy je třeba zajistit i vegetační souvrství proti odvátí a erozi, nejlépe okrajovým pásem z plné nebo zatravňovací dlažby.

Požární bezpečnost

Podle směrnice FLL se na intenzívní zeleň pohlíží stejně jako na „tvrdou krytinu”. Extenzívní zeleň vyhoví za předpokladu, že tloušťka vrstvy substrátu je min. 3 cm s obsahem max. 20 % hm. organických látek. Před okny, dveřmi a střešními prostupy je nutný pás štěrku nebo dlažby.

Odvodnění

Je zajištěno drenážní vrstvou, tj. hrubozrnným minerálním násypem Optigreen Perl s vloženými odvodňovacími profily Optigreen Triangle nebo drenážní nopovou fólií Optigreen FKD. Střešní vpusti jsou chráněny kontrolními šachtami Optigreen Triangle.

Zahrada? Ano, ale ne obyčejná. Jde o střešní zahradu Optigreen

Zavlažování

Extenzívní zeleň potřebuje závlahu jen v počáteční fázi po založení. I zde je proto třeba počítat s vodovodní přípojkou na střeše nebo v její blízkosti. Pro střešní zahrady lze akumulovat vodu v drenážní vrstvě a případně spojit s automatickým zavlažováním. Tím se výrazně sníží náklady na zavlažování, neboť nejprve se spotřebovává zadržená dešťová voda.

Bezpečnost osob

Prostředky na zajištění osob proti pádu jsou nutné jak při provádění, tak při údržbě. U pochozích střech doporučujeme zábradlí, u nepochozích jsou nutné alespoň jisticí body pro připnutí jistícího lana pracovníka údržby.

Patentovaný jisticí systém OPTISAFE slouží pro ploché střechy do 5°. Jistící body jsou vytvořeny tak, že nenarušují hydroizolaci. Systém se pokládá volně na střechu a je plošně zatížen vegetačním souvrstvím, což zajišťuje jeho dostatečnou únosnost a stabilitu.

Vegetace

Extenzívní vegetaci lze založit výsevem a rozhozem řízků rozchodníků, případně hydroosevem, výsadbou předpěstovaných rostlin v balech nebo položením předpěstovaných vegetačních rohoží. Pro šikmé střechy jsou nutné vegetační rohože na nevytlívající vložce. Intenzívní zeleň zahrnuje výsadbu různých druhů trvalek, keřů, půdopokryvných rostlin a dřevin; měly by být použity nevymrzající druhy.

Údržba

Četnost údržby závisí na druhu vegetace a zahrnuje především kontrolu okrajů a prostupů z hlediska případného vnikání kořenů, kontrolu zavlažovacích a odvodňovacích zařízení, prořez a sečení, odstraňování nežádoucí vegetace, v případě potřeby dosetí a dosázení některých míst nebo zálivku a hnojení. Údržba extenzívních zelených střech se provádí zpravidla jednou až dvakrát ročně.

Závěr

Zelené střechy jsou trendem současnosti a jsou-li správně a odborně provedeny, poskytují investorovi dlouhodobý užitek a mnoho výhod. Ke správné realizaci je nutná dobrá spolupráce různých řemesel (tesařů, pokrývačů, zahradníků). Jen tak je možné optimalizovat a realizovat požadavky investora ke spokojenosti všech.

Zelené klenuté střechy Optigreen – něco pro profesionály

Partnerské realizační firmy:

www.zahrada-olomouc.cz
www.ivanek-zeman.cz
www.roagrotex.cz

Autor: Ing. Jitka Dostálová
Foto: Archiv firmy