Dřevěné podlahy MAGNUM F.I.P. úspěšně testovány na vytápění fóliemi ECOFILM

Cílem projektu F.I.P. bylo vyvinout parketu se zlepšenými užitnými vlastnostmi a současně podpořit šetrné využívání dřevní hmoty. Nová podlahová krytina je také odpovědí na stále častější požadavky zákazníků na kombinaci dřevěných podlah s podlahovým vytápěním.

Na projektu a ověření vlastností nové parkety se podílely tři subjekty, které tak spojily své odborné znalosti, zkušenosti a entuziasmus na cestě k podlahovině s výrazně zlepšenými vlastnostmi. Tato souhra výrobce podlahovin MAGNUM Parket, a.s., výrobce elektrických topných systémů FENIX Trading s.r.o. a výzkumné instituce – Zkušebny STV, byla natolik úspěšná, že bude pokračovat i nadále.

Elektrické topné fólie ECOFILM

Obchodní skupina FENIX se specializuje na výrobu elektrických topných systémů, stěžejní jsou systémy podlahového vytápění. Kromě řady dalších výrobků vyrábí také topné fólie ECOFILM, určené pro podlahové vytápění v kombinaci s laminátovými a dřevěnými podlahami. Elektrické topné fólie ECOFILM jsou unikátním výrobkem určeným pro elektrické velkoplošné stropní nebo podlahové vytápění interiérů. Hlavní předností je tloušťka topné fólie – jen 0,4 mm (!) a schopnost vyhřívat v celé ploše – tím je docíleného potřebného výkonu už při nižších teplotách. Stavební konstrukce jsou tak méně tepelně namáhány a povrchová teplota je rovnoměrně rozložena.

Dřěvěné krytiny a podlahové topení

Problematika vhodnosti použití podlahových krytin na bázi dřeva v objektech vybavených systémem podlahového topení je v odborných kruzích často diskutovaným tématem. Názory na volbu konkrétního typu podlahoviny, způsobu montáže a systému ohřevu podlahy se různí. Zkušenosti z praxe se často opírají o subjektivní hodnocení výsledku realizací bez základních informací o stavu stavební připravenosti, klimatických podmínek v objektu a vlhkosti podlahy v době montáže. Tyto základní parametry významným způsobem ovlivňují výslednou kvalitu díla – rozsah deformace podlahových elementů – příčná prohnutí dílců, jejich rozměrové změny – spáry a přesahy a v konečném důsledku míru spokojenosti investora a zákazníka. Nedodržení výše uvedených podmínek při realizaci či užívání může vést v extrémních případech k trvalým poškozením podlahové krytiny.

Testování ve státní zkušebně Zlín

Na základě výsledků dlouhodobého zkoušení byla stanovena jako optimální varianta pro středovou vrstvu nové podlahy s označením F.I.P. modifikovaná OSB deska se specifickými charakteristikami a netradičním řešením orientace vláken. Tato konstrukce byla testována, a to jak v souvislosti s ověřením očekávaných vlastností, tak z hlediska zákonných technických požadavků na výrobek.

Skladba vrstev zkušební plochy při testování v STV Zlín

Prověřením možnosti pokládky podlahové krytiny F.I.P. na elektrické podlahové vytápění byl experiment na neutrální půdě státní zkušebny STV Zlín. Pro testy byly zvoleny elektrické topné fólie ECOFILM, které jsou určeny speciálně pod dřevěné a laminátové podlahy. Vzhledem ke své minimální tloušťce 0,4 mm a schopnosti hřát rovnoměrně v celé ploše jsou ideálním topným prvkem. Minimální plošný příkon je zárukou, že nedojde k překročení povolených teplot, současně jde o systém suché instalace, což umožňuje minimalizovat nebo i zcela eliminovat přítomnost vlhkosti v podkladu.

Specifikace podlahové krytiny F.I.P.

F.I.P. je dřevěné třívrstvá podlahová krytina společnosti MAGNUM Parket, a.s. se jmenovitými rozměry: tloušťka 15 mm, šířka 205 mm, délka 2200 mm. Vrchní nášlapná vrstva je tvořena řezanou dýhou tloušťky 3,6 mm, vzor trojlamela, dřevina dub. Střední vrstva OSB deska, tloušťky 10 mm, spodní vyrovnávací vrstva loupaná smrková dýha, tloušťky 2 mm.

Jedinečnost podlahy spočívá mj. v jejím minimálním tepelném odporu – jen 0,096 m2.K/W což je proti standardním dřevěným podlahám s hodnotou odporu 0,15 m2.K/W téměř poloviční hodnota!

Skladba vrstev zkušební plochy:

1. tepelná izolace polystyren tl. 30 mm,
2. senzor teploty,
3. vrstva betonu tl. 35 mm,
4. Climapor tl. 3 mm,
5. topná fólie ECOFILM 80 W/m2,
6. senzor teploty topné fólie,
7. PET fólie tl. 0,20 mm,
8. podlahová krytina (F.I.P.),
9. senzor teploty povrchu podlahové krytiny.

Cílem experimentu bylo změřit rozměrové změny a deformace konkrétního typu dřevěné podlahové krytiny položené plovoucím způsobem na elektrickém podlahovém vytápění (fóliemi ECOFILM firmy FENIX). Pro experiment byly zvoleny i extrémní podmínky zkoušky – nízká relativní vlhkost vzduchu (25 až 35 %) při plném výkonu topné fólie. Při tomto nastavení ohřevu se povrchová teplota podlahové krytiny F.I.P. pohybovala v závislosti na teplotě okolního vzduchu (17–23 °C), mezi 25,6–28,5 °C a teplotu 29 °C přesáhla jen výjimečně. Konečné naměřené hodnoty spár a výškových přesahů mezi dílci (deformace) splnily výpočtová i normová kritéria i při extrémně nastavených podmínkách zkoušky. Na příznivém výsledku testu se podílí více faktorů. Jedním z nich je typ konstrukce F.I.P. – podlahový dílec je navržen tak, aby se minimalizovaly rozměrové změny podlahy při změnách její vlhkosti a druhým vhodně zvolená, v tomto konkrétním případě nižší výrobní vlhkost podlahových dílců.

Vyhodnocení testů

Výsledky experimentu potvrzují, že kombinace podlahového vytápění topnou fólií ECOFILM a podlahových elementů Magnum F.I.P. za podmínek dodržování optimálních klimatických podmínek (vlhkost vzduchu a teplota) může být považována za použitelnou do občanských a bytových staveb. Zkoušky nové podlahové krytiny ukazují naplnění teoretických předpokladů – klíčovým faktorem se stalo zvýšení hustoty středové vrstvy a tím znatelné snížení tepelného odporu podlahoviny (a tím její tepelně izolační schopnosti). Dále se prokázalo ovlivnění tvarové stability homogennějším (stejnorodějším) materiálem středové vrstvy i správný poměr tloušťek inovované skladby výrobku.

F.I.P. je významným krokem na cestě k nové generaci podlahovin ze dřeva – podlahovin, které si zachovají přírodní charakter, krásu, ekologickou a energetickou úspornost a přesto nabídnou uživatelům o něco více, než předešlé typy podlahovin. Tato cesta, ač není jednoduchá a přímočará, je pokračováním toho nejlepšího, co nám odkázali naši předkové – tedy hledání a nalézání co nejpříhodnějšího uplatnění přírodního materiálu – dřeva – v moderních náročných podmínkách.

Autor: Ing. Peter Šovčík
Foto: Archiv firmy