Měření tepelněizolační vlastnosti konstrukce Lupotherm v ploché střeše

V Praze-Modřanech byla v létě 2013 zaizolována plochá střecha. Jako jediná tepelná izolace byla použita 3 cm silná fólie Lupotherm, aplikovaná podle návodu dovozce na vzduchovou mezeru.

Do konstrukce byla umístěna teplotní čidla, která každých 5 minut odesílají data na server.

Ze změřených teplot vyplývá, že správnou aplikací izolace Lupotherm lze dosáhnout izolačního účinku konstrukce, který na první pohled převyšuje 35 cm běžné izolace.

Graf 1: Výsledky měření v zimě – neděle 5. 1. 2014

Měření v zimě

Podle normy ČSN 730540-4 lze z naměřených hodnot vypočítat izolační odpor celé konstrukce dle následujícího vzorce:

kde:

Θai je prům. tepl. vnitřního vzduchu

Θsim je prům. tepl. vnitřního povrchu

Θe je průměrná venkovní teplota

Rsi je koef. přestupového odporu

Po dosazení naměřených hodnot ze dne 5. ledna 2014 (Θai = 20,71 °C, Θsim = 20,56 °C, Θe = 5,31 °C a konečně Rsi = 0,1 m2K/W) dostaneme součinitel prostupu tepla U = 0,095 W/(m2K). Vypočtená hodnota tedy poskytuje informaci, že konstrukce, zateplená 3 cm tlustým Lupothermem, izoluje jako cca 40 cm minerální vlny nebo polystyrenu.

Obr. 1: Skladba konstrukce ploché střechy a) Hydroizolace dvojitá, b) Prkenný záklop, 25 mm, c) Reflexní fólie 0,19 mm, d) Rošt z dvojitých latí 2 × 30 × 50 mm (větraná mezera 5–6 cm, spád 3 %), e) Lupotherm 8, 30 mm, f) Rošt z latí 2×30× 50 mm (nevětraná mezera 5–6 cm), g) Původní hydroizolace, h) Původní záklop, i) Krokve (bez tepelné izolace), j) SDK konstrukce, k) sádrokartonový podhled

Měření v létě

Mnohem zajímavější je však měření v létě – v této době ještě nebyla instalována vnitřní čidla, takže není možné vypočítat odpor konstrukce, přesto je velmi zřetelně vidět, jak samotný Lupotherm izoluje.

Modrá linka znázorňuje teplotu, měřenu v mezeře pod Lupothermem. Její linie je velmi plochá.

Oranžová linka je teplota na povrchu střechy. V době kdy na střechu svítí polední slunce, přesahuje její teplota 80 °C. A v této době je rozdíl teplot mezi teplotou pod Lupothermem a na povrchu střechy větší jak 50 stupňů.

Graf. 2: Výsledky měření v létě v období od 25. do 28. 7. 2013

Měření na stavbě a v laboratoři

Lupotherm je již několik let napadán skeptickou částí veřejnosti, že jeho účinek je podstatně menší než jeho výrobce tvrdí. Na pomoc svých tvrzení využívají měření z laboratoří, odkud vycházejí izolační vlastnosti podstatně hůře.

Výrobce Lupothermu tento rozdíl mezi reálnými výsledky a výsledky z laboratoří vysvětluje takto:

Měření v laboratořích je prováděno metodami podle norem, které jsou vhodné pro měření běžných izolací, tedy nereflexních. A protože Lupotherm je vícenásobná reflexní izolace, která funguje na zcela jiném principu (prostup tepla nebrzdí, jako běžné izolanty, ale převádí jej na sálání, které velmi účinně odráží zpět ke zdroji), tak není možné jej posuzovat metodami, které pro měření jeho vlastností nejsou vhodné.

Měření na stavbě dokazuje, jak izolace funguje v reálných podmínkách. Zatímco v laboratoři, kde se simuluje ustálený stav, měří materiál v podmínkách, které v reálném prostředí NIKDY nenastanou. A podle výsledků z těchto stavů, které nikdy nenastanou, se pak deklarují izolační vlastnosti materiálů.

¹) Tato a další naměřená data naleznete na www.lupotherm.eu
Autor: Michal Bílek
Foto: Archiv autora¹)