Nová malta HELUZ Trend překvapí tepelněizolačními vlastnostmi

Při stavbě nízkoenergetického či pasivního domu je nutné věnovat velkou pozornost výběru materiálu, který na stavbu použijeme. Základem je samozřejmě kvalitní tepelněizolační zdivo z broušených cihel, kvalitní výplně okenních a dveřních otvorů a dostatečná izolace podlah i střechy.

Pozornost je však potřeba věnovat i dalším používaným materiálům. Jedním z nich je i malta, která se na tepelněizolačních vlastnostech stavby podílí nemalou měrou.

Výjimečné parametry

Nová zakládací vysokopevnostní a vysoce tepelněizolační malta HELUZ Trend má až 8x lepší tepelněizolační vlastnosti než klasické cementové malty. Vykazuje nízkou tepelnou vodivost (λ = 0,15 W/m.K) a zároveň si zachovává vysokou pevnost srovnatelnou s cementovými maltami (deklarovaná pevnost v tlaku je 8 MPa). Nízká tepelná vodivost a vysoká pevnost jsou přitom parametry, které jdou zpravidla proti sobě. Standardní tepelněizolační malty tak dosahují pouze velmi nízké pevnosti v tlaku a vysokopevnostní malty naopak nesplňují potřebné tepelněizolační parametry. Nová malta zároveň disponuje vysokou vydatností (cca 2,5× větší než je u klasických cementových směsí běžné), což znamená, že pro zhotovení stejného objemu malty je potřeba výrazně nižší počet pytlů.

Malta minimalizuje tepelné úniky, které mohou být způsobeny při použití klasických cementových či vápenocementových malt. Díky parametrům, které vykazuje, nevznikají v místě vyplněných spár v obvodovém zdivu tepelné mosty a vnitřní povrchové teploty konstrukce zůstávají vysoké. To napomáhá dobré tepelné pohodě v interiéru, neboť v ploše zdiva nevznikají lokání místa s nižší povrchovou teplotou, která mají za následek pocit tepelné nepohody a s ním související potřebu zvyšování teploty vzduchu v interiéru a větší provozní náklady na vytápění domu.

Obr. 1: Malta HELUZ Trend

Možnosti použití

Malta HELUZ Trend se používá jak pro zakládání první řady obvodového zdiva z broušených cihel na základové desce, tak i pro založení zdiva vyšších podlaží na stropní desce. Dále se používá pro podmaltování překladů v obvodovém zdivu, vyplnění spár, vyrovnávání nerovností a výspravy v obvodovém zdivu. Tvoří také vhodný podklad pro vnější omítku. Díky maltě HELUZ Trend zůstanou také teploty v místě spár vyplněných maltou na vnějším povrchu zdi v podstatě shodné s teplotami okolního zdiva. Při teplotních změnách tak nebude docházet k pnutí materiálů pod omítkou a omítka na těchto místech nepopraská.

Nová zakládací malta Trend je vhodná pro ucelený systém obvodového zdiva z cihel HELUZ Family a HELUZ Family 2in1 a dokonale doplňuje zdicí systém HELUZ vhodný pro energeticky úsporné domy. Společnost HELUZ ji zařadila do svého portfolia výrobků právě proto, aby obvodové zdivo nízkoenergetických a pasivních staveb mohlo dosáhnout co nejlepších tepelněizolačních parametrů.

Obr. 2: Malta HELUZ Trend se používá pro zakládání první řady obvodového zdiva z broušených cihel u všech podlaží domu

Porovnání detailu u stropu, založení první řady cihel 2.NP

Detail založení první řady cihel pro 2. nadzemní podlaží se vyskytuje na všech stavbách, které mají více jak jedno nadzemní podlaží. Na termovizních snímcích neomítnutého zdiva je v místě detailu zakládací malty jasně vidět rozdíl v použité maltě. Pokud bude zdivo omítnuto, pak tento rozdíl bude na povrhu fasády menší.

Obr. 3: Malta HELUZ Trend se také používá pro podmaltování překladů v obvodovém zdivu, vyplnění spár, vyrovnávání nerovností a výspravy v obvodovém zdivu

Na obr. 4a je běžná zakládací malta použitá pro založení zdiva z cihel HELUZ Family 50 (cca tl. 3,5 cm) mezi 1. a 2.NP. Měření bylo prováděno při teplotě Te = -6 °C a Ti = 20 °C. Je vidět, že malta má vyšší povrchovou teplotu. To je způsobeno větším tepelným tokem maltou. Vlevo od horního okna nejsou vhodně ošetřeny spáry mezi upravovanými cihlami.

Na obr. 4b je použitá malta HELUZ Trend pro založení zdiva z cihel Family 50 2in1. Měření bylo prováděno při teplotě Te = -4 °C, Ti = 20 °C (v horním patře 18 °C). Je vidět, že povrchová teplota je stejná jako u zdiva. Nedochází zde k únikům tepla. V případě, že by se použila klasická zakládací malta, vznikla by zde výraznější tepelná vazba (tepelný most) a docházelo by tak ke zbytečné tepelné ztrátě a znehodnocování tepelněizolačních vlastností obvodové stěny, která v tomto případě dosahuje U = 0,11 W/m2.K.

Obr. 4a: Detail s běžnou zakládací maltou
Obr. 4b: Detail s maltou HELUZ Trend a věncovkou HELUZ 8 2in1

Porovnání konstrukčního detailu v místě uložení stropu na zdivo z cihel Family 44 2in1

Pro výpočet byly zvoleny cihly HELUZ Family 44 2in1 omítnuté z vnější strany lehčenou jádrovou omítkou tl. 20 mm. Detail odpovídá klasickému řešení uložení stopní konstrukce, která se skládá z 20 mm kročejové izolace a 50 mm betonové mazaniny. Tloušťka izolace ve věnci je 130 mm a odpovídá běžně používanému EPS s λ = 0,037 W/m.K.

Tab. 1: Výsledky výpočtů

VariantaΨ (W/m.K)fRsiTeplota koutu pod tropem (°C) Teplota koutu nad stropem (°C)Teplota vnějšího povrchu fasády v místě ložné spáry malty (°C) Teplota zdiva vnitřní (°C)Teplota zdiva vnější (°C)Porovnání s požadavky ČSN 73 0540-2
běžná malta i věncovka0,1210,92117,2718,07 -13,7518,85-14,81vyhovuje požadavku
běžná malta a věncovka 8 2in10,1140,92317,3418,12 -13,62vyhovuje požadavku
malta Trend a běžná věncovka0,0540,94418,0518,76 -14,66vyhovuje doporučené hodnotě
malta Trend a věncovka 8 2in10,0500,94618,1218,79 -14,66vyhovuje doporučené hodnotě pro pasivní domy
Podmínky výpočtu: Ti=20°C, Te=-15°C, Rse=0,04 m2.K/W; Rsi pro stanovení y 0,13 m2.K/W; Rsi pro stanovení povrchových teplot 0,25 m2.K/W

Bylo provedeno několik variant výpočtů, jejichž výsledky jsou uvedeny v tab. 1. Pokud chceme detail ještě optimalizovat, můžeme použít nově vyvinutou věncovku s integrovanou izolací HELUZ 8 2in1, která zabezpečuje stejnoměrný průběh povrchových teplot při fasádě. To je pozitivní vlastnost z hlediska životnosti omítky a zachování stálobarevnosti povrchové úpravy. Použití věncovky HELUZ 8 2in1 přispívá i ke zmenšení rizika kondenzace vodní páry v detailu věnce.

Autor: Věnceslava Šlechtová
Foto: Archiv firmy