Nový Podklad pro provádění systému Porotherm č. 4

Cihlářství prošlo v poslední době nebývalým rozvojem, který se týká jak výrobní technologie, tak uplatnění cihel. Stálým tahákem jsou cihly plněné minerální vatou určené bez dalšího zateplení i pro pasivní domy. Role firmy Wienerberger je pro cihlářství v ČR zásadní. Dokládá to v pořadí již čtvrtý Podklad, který je adresován i na svépomocné stavebníky.

V pořadí již čtvrtý Podklad pro provádění systému Porotherm (PPP 4) je možné získat od ledna tohoto roku. „Úkolem této příručky,” říká společnost Wienerberger na svých internetových stranách, „je přiblížit Kompletní cihlový systém Porotherm všem svým uživatelům z hlediska praktických potřeb při použití jeho jednotlivých prvků na stavbě.” Předešlá PPP 3 vyšla v září 2011 a od té doby se v českém cihlářství hodně událo.

Vedle podrobného představení širokého sortimentu výrobků Wienerberger v ní čtenář najde návod, jak s těmito výrobky na stavbě pracovat, včetně řešení všech důležitých i méně běžných detailů. Příručku lze považovat za zdařilý kurz konstrukčních pravidel, statiky a stavební fyziky, přinejmenším v tom ohledu, že všechna řešení, které PPP 4 uvádí, z těchto disciplín vycházejí a jsou s nimi v souladu.

Kompletní cihlový systém Porotherm umožňuje stavět podle individuálních představ, tj. se svobodnou volbou půdorysu včetně použití moderních prvků současného stavitelství: nepravoúhlými arkýři, stěnami do oblouku, členitými stěnami, věžičkami, obloukovými nadpražími oken a dveří atd. Přitom ani pozdější přestavby, přístavby a jiné změny nejsou problém. Stavební systém vhodně doplňují zděné (keramické) překlady, keramický strop, Terca Klinker lícovky, dlažby a suché maltové a omítkové směsi.

Cihlové domy s téměř nulovou spotřebou energie

Společnost Wienerberger je již dnes připravena na výstavbu evropských domů „s téměř nulovou spotřebou energie”, které bude povinné stavět po roce 2020 v Evropské unii včetně ČR. Pasivní dům, který je považován za českého reprezentanta tohoto evropského domu, lze již nyní s pomocí systému Porotherm a příručky PPP stavět i tradiční a rychlou, jednovrstvou technikou zdění. Předností tradičního jednovrstvého zdění je také aplikace tuhé a silné venkovní omítky, která sice může být pracnější, avšak její trvanlivost odpovídá trvanlivosti celé stavby.

Rodinný dům svépomocí?

Příručka PPP si klade za cíl přitáhnout pozornost významné a zřejmě i sílící společenské skupiny, kterou reprezentuje svépomocný stavebník. Důvody mohou být různé – kvalita práce, spolehlivost, cena, což je na hlubší rozbor. Ať už je člověk v roli svépomocného stavebníka nebo projektového manažera, určitě se pro něj stane příručka PPP velmi užitečná. Může mu být pracovním návodem nebo pomůckou pro komunikaci s najatými stavebními firmami. A zároveň učebnicí konstrukčních pravidel, prováděcích postupů nebo stavební fyziky. To vše psáno velmi čtivým a srozumitelným jazykem, přitom na odborné úrovni, kterou by mnohdy nenalezl ani na vysokoškolských přednáškách.

Porotherm 30 AKU Z
Porotherm 30 T Profi

Autorský kolektiv

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. připravila tuto publikaci ve spolupráci s firmami Baumit s.r.o., fischer international spol. s r.o. a MODI – Ing. Jiří Šála, CSc. Jde o zcela přepracované 4. vydání Podkladu pro provádění systému Porotherm. Termín vydání je leden 2015.

Krátké představení PPP 4

Změny PPP 4 oproti předešlému vydání PPP 3 z roku 2011 se týkají jak uživatelského zacílení, členění a obsahu jednotlivých kapitol, tak i formátu příručky. Ta je určena pro stavební firmy, ale jistě ji využijí i projektanti, osoby provádějící stavební dozor a také svépomocní stavebníci. Mnoho nových a zajímavých informací v ní najdou studenti středních a vysokých stavebních škol. Vznik příručky PPP 4 je zajisté velmi užitečným počinem, neboť od doby vydání příručky PPP 3 uplynula řada let, během nichž cihlový systém Porotherm zaznamenal hodně změn, doplnění a vylepšení.

První kapitola pojednává obecně o požadavcích na zdivo a přináší popis členění druhů cihel podle nového systému jejich označování, který vešel v platnost před dvěma lety. Druhá kapitola je zcela nová a přináší informace o potřebné stavební připravenosti, požadavcích na hydroizolaci a izolaci proti radonu u zděných staveb, včetně zásad pro skladování výrobků Porotherm. Třetí kapitola je nejobsáhlejší a podrobně pojednává o různých způsobech zdění cihelných stěn:

  • klasické technologii zdění na obyčejné, lehké nebo tepelněizolační zdicí malty s tloušťkou ložné spáry cca 12 mm,
  • technologii zdění broušených cihel na malty pro tenké spáry s nanášením pouze na žebra cihel nebo na celou plochu ložné spáry a
  • technologii zdění broušených cihel na zdicí pěnu nanášenou ve dvou nebo na lepidlo pro zdění ve čtyřech pásech.

Na technologie zdění se odvolávají další tři kapitoly, týkající se vnějších a vnitřních nosných a nenosných stěn. V této části nalezneme přehledné tabulky se spotřebou materiálů pro zdění podle označení cihel – počet cihel, množství zakládací a zdicí malty, množství zdicí pěny nebo lepidla pro zdění. Je zde informace o používaném způsobu kotvení stěn mezi sebou a také o kotvení zařizovacích předmětů do stěn. Nechybí ani nejběžněji používané stavební detaily včetně schématických půdorysů se správným prováděním vazby v rozích, koutech a napojování stěn různých tlouštěk.

Nově je do PPP 4 zařazena sedmá kapitola o provádění lícového zdiva a obkladů z lícových pásků Terca a Terca Klinker, která je zkrácenou a aktualizovanou verzí Podkladu pro navrhování a provádění lícového zdiva a cihlové dlažby, jež je od roku 2012 k dispozici i na webových stránkách společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.

Do osmé kapitoly o keramobetonových překladech jsou nově zařazeny informace o provádění rohových oken se sloupkem nebo bez sloupku a také je tu detailně popsán způsob provádění nových překladů Porotherm KP XL pro světlosti otvorů od 3000 do 6000 mm.

Devátá kapitola popisuje kladení prvků polomontovaného trámového stropu Porotherm (stropních vložek a trámů včetně způsobu montážního podepření), dovybavení betonářskou výztuží, včetně jejího stykování pro konkrétně požadovanou statickou funkci a nakonec postup při zmonolitnění celé stropní konstrukce společně se ztužujícími věnci nad nosnými stěnami. Desátá kapitola, zpracovaná za přispění firmy Baumit, řeší problematiku omítání cihlových stěn vápenocementovými a sádrovými omítkami a zároveň popisuje požadavky na připravenost podkladu pod omítky. Popisuje mechanizmus vzniku a následného odstraňování tzv. výkvětů, které vznikají na mokrém zdivu.

Jedenáctá kapitola, jejímž autorem je Jiří Šála, pojednává o provádění kompozitních zateplovacích systémů (ETICS) na cihelném zdivu. Vedle obecného určení, co je vlastně ETICS, se čtenář dozví, jaké použít cihly pro nosné obvodové stěny opatřené ETICS, dále jak opatřit povrch cihelné stěny pro dosažení požadované neprůvzdušnosti, požadavky na podklad pro kotvení ETICS, jak kotvit ETICS k cihelnému podkladu a další informace.

Poslední dvanáctá kapitola pojednává o kotvení do cihelných stěn pomocí kotevních prvků – různých plastových a kovových hmoždinek a chemických kotev. Výstupem téměř dvacetileté spolupráce se společností fischer international a jejích zkušeností s výrobky Porotherm jsou poprvé takto kompletně zveřejněné hodnoty únosností různých kotevních prvků se započítáním předepsaného stupně bezpečnosti v cihlách Porotherm a ve stropních vložkách MIAKO.

Závěr

Plnobarevné provedení nového vydání Podkladu pro provádění systému Porotherm podává na cca 170 stranách formátu A5 na ležato zatím nejucelenější pohled na to, jak správně používat tento systém, aby se plně využily všechny jeho přednosti dané výjimečností cihelného střepu v různých modifikacích, uzpůsobením vnějšího i vnitřního tvaru cihel a metodou vzájemného spojování všech prvků celého systému – toto všechno je podřízeno dosažení co nejlepšího výsledku pro každý způsob určení a tudíž maximální spokojenosti konečných uživatelů staveb zhotovených v cihelném systému Porotherm.

¹) Zpracováno z firemních podkladů společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a.s.
Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy