POROTHERM znamená systém i pro omítku

Podobně jako se dům neobejde bez střechy, oken či dveří, nesmí mu chybět ani omítka. Původní omítky dnes přitom na trhu nahradily omítkové směsi či rovnou ucelené omítkové systémy. Jejich výběr se přitom odvíjí nejen dle druhu použitého zdiva, ručního či strojního nanášení, ale i dalších specifik. Mezi ně patří například to, zda se jedná o omítky jednovrstvé i s možností nanášení ve více vrstvách, omítky vnitřní, vnější, těžké, lehké či lehčené, hydrofobizované, sanační, ušlechtilé či mnohé další.

Zdicí systém POROTHERM patří již po dlouhou dobu k nejoblíbenějším stavebním materiálům. Protože však jsou pro výstavbu domu potřebné i další komponenty, rozšířila firma Wienerberger svoji nabídku i tímto směrem.

Ve spolupráci se společností Baumit uvedla na trh společně s lehkou maltou pro zdění i dvojici omítek POROTHERM TO a POROTHERM UNIVERSAL. O něco později pak byl sortiment doplněn ještě o jednovrstvou vápenocementovou lehkou omítku pro strojní zpracování POROTHERM SO.

POROTHERM TO pro ruční zpracování

POROTHERM TO je lehká omítka pro vnější stěny. Jedná se o minerální tepelněizolační perlitovou omítku s nízkým součinitelem tepelné vodivosti (λ = 0,13 W/m·K) a vysokou paropropustností. Svým využitím je vhodná pouze pro ruční zpracování v exteriéru i interiéru, nedoporučuje se však používat pro oblast soklu. Minimální tloušťka omítky pro exteriér je 15 mm, optimálních je však 20 mm. K výhodám, které umí nabídnout, patří zajištění vyššího tepelného odporu konstrukce, minimální možnost vzniku trhlin a rychlost a snadnost nanášení.

Aplikace tepelněizolační omítky

Pro konečné vlastnosti omítky má velký vliv množství přidané vody a doba míchání, která by měla být minimálně 3, maximálně však 5 minut. Při kratší době míchání se nenastartují všechny potřebné chemické reakce a vytvoří se málo pórů, což vede k vyšší spotřebě vody. Nadměrné množství vody je pak příčinou trhlin ve fasádě. Při příliš dlouhé době míchání dochází k drcení perlitových zrn a omítka tak ztrácí své tepelné vlastnosti, vytvoří se více pórů než je zapotřebí, tím se sníží potřeba vody, které je pak nedostatek pro vytvrdnutí cementu v potřebném čase. Postupným dotvrzováním cementu vlivem atmosférické vlhkosti nebo vody z barevného nátěru dochází k vnitřnímu pnutí v omítce, které může vést opět k trhlinám. Důležitým faktorem v době zrání omítky je i počasí. Teplo a vítr odebírají vodu z omítky příliš rychle a cement pak opět nemůže dostatečně vytvrdnout.

POROTHERM UNIVERSAL samostatně i jako krycí vrstva

Využití jemné štukové omítky POROTHERM UNIVERSAL je dvojí. Lze ji díky její hydrofobizaci uplatnit jednak jako krycí vrstvu na jádrovou lehkou omítku POROTHERM TO, jednak v podobě jednovrstvé vnitřní omítky, jež se aplikuje přímo na zdivo z cihel POROTHERM.

Nanášení jemné štukové omítky POROTHERM UNIVERSAL v interiéru

Tato minerální přírodně bílá jednovrstvá omítka s jemnou zrnitostí je určena pro ruční i strojní zpracování. V interiéru se jako jednovrstvá omítka aplikuje v tloušťce 10 mm přímo na zdivo z cihel POROTHERM bez cementového postřiku. Větší tloušťky se nanášejí ve dvou vrstvách způsobem „čerstvé do čerstvého”.

Aplikace vnitřní omítky s krycí vrstvou omítky POROTHERM UNIVERSAL

Krycí vrstva z omítky POROTHERM UNIVERSAL o tloušťce 5 mm může být přitom použita také jako hladká vnější i vnitřní povrchová úprava na dostatečně vyzrálou omítku POROTHERM TO.

POROTHERM SO pro strojní zpracování

Suchá maltová směs POROTHERM SO je určena výhradně pro strojní zpracování vhodnými omítacími stroji, např. m-tec, PFT, Putzknecht apod. Jedná se o typ vápenocementové strojní omítky s možnou úpravou povrchu stržením nebo zatřením. Svým využitím se hodí pro interiér i exteriér.

V interiéru lze omítku aplikovat jako jednovrstvou. V případě použití v exteriéru je na suché zdivo nutné nejméně 3 dny před omítáním plnoplošně nanést cementový postřik o zrnitosti do 4 mm.


Nanášení strojní omítky POROTHERM SO v interiéru

Strojně nanesená a stažená strojní omítka

Kvalitní omítka potřebuje čas

Aby bylo dosaženo skutečně kvalitní omítky, je nutné zvolit nejen vhodný omítkový systém, ale především respektovat technologii nanášení doporučenou výrobcem. K základním požadavkům patří zejména respektování předepsaných časových intervalů pro její zrání.

Vnější omítky by se tak měly provádět nejdříve za dva měsíce po vyzdění stěn. Výjimku tvoří pouze zdivo z broušených cihel POROTHERM CB, kde je vlhkost vnesená do stavby díky využití technologie zdění na tenkou spáru nižší.

Nanášení vnější omítek se doporučuje provádět až za dva měsíce po omítkách vnitřních. Důvodem této velké časové náročnosti je nutnost dostatečného vyzrání malty pro zdění a vlhkost zdiva před započetím omítání.

Pro přednástřik, jenž tvoří spojnici mezi podkladem a první vrstvou omítky, se uvádí doba zrání 2 až 3 dny.

Pro všechny druhy omítek přitom platí, že by měly zrát jeden den na každý milimetr tloušťky. Nejkratší nutná doba je přitom 14 dní, a to i při minimální tloušťce jedné vrstvy 10 mm. Aby nedocházelo ke vzniku smršťovacích trhlin, doporučuje se omítky po první dva dny udržovat ve vlhkém stavu.

Více informací naleznete na: www.porotherm.cz.

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv společnosti Wienerberger