Systém POROTHERM.DRYFIX – zdivo na PUR-pěnu (2)

Jak jsme uvedli již v minulém čísle časopisu v první části příspěvku, příběh zdění bez malty začal v březnu 2004, kdy si Helmut Roithmair podal mezinárodní přihlášku vynálezu s názvem Metoda pro spojování stavebních prvků, jakož i spojení stavebních prvků. Po úspěšném proběhnutí mezinárodních zkoušek, jež požadoval koncern Wienerberger AG jako podmínku pro zakoupení licence, se začalo jednat o uvedení této převratné technologie také v ČR.

Dceřiná společnost vlastníka licence, Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., proto musela nechat provést prakticky totožnou sadu testů. Ty se uskutečnily na vlastních cihlách z výroben broušených cihel Jezernice a Tuněchody. Testy probíhaly pod odborným vedením Doc. Ing. Jaromíra Kloudy, CSc, který se již podílel i na části mezinárodních zkoušek.

Statické zkoušky

Soubor statických testů proběhl v brněnské pobočce TZÚS. Skládal se ze:

 • zkoušek pevnosti a přetvárnosti zdiva v tlaku podle ČSN 73 2601-1 a -2;
 • zkoušek pevnosti a přetvárnosti zdiva v tlaku podle ČSN EN 1052-1;
 • zkoušek pevnosti zdiva v tahu za ohybu v obou rovinách podle ČSN EN 1052-2;
 • zkoušek počáteční pevnosti zdiva ve smyku podle ČSN EN 1052-3.
Zkouška pevnosti zdiva v tlaku

Zkoušky pevnosti a přetvárnosti zdiva v tlaku se uskutečnily podle ČSN 73 2601-1 a -2, tak podle ČSN EN 1052-1 na stěnách tlouštěk 440 a 240 mm. Důvodem byla možnost porovnání přetvárného chování zkušebních fragmentů zcela nového zdiva s již dříve odzkoušeným zdivem podle ČSN 73 2601-1 a -2. Při zkouškách podle evropské normy po jednotlivých zatěžovacích stupních totiž nedochází k odtížení a nezíská se tolik potřebných údajů o chování zdiva jako v minulosti.

Hodnoty pevnosti zdiva v tlaku vzešlé ze zkoušek jsou pro deklaraci výrobcem zatím redukovány o 30 % a mají charakter dočasných hodnot.

Dosud totiž nebylo prokázáno chování zdiva pod dlouhodobým zatížením. Z toho důvodu probíhají jednoroční testy při třech různých hladinách zatížení s cílem ověření dlouhodobé pevnosti zdiva a získání hodnot součinitele dotvarování. Výsledky by měly být známy v květnu 2009. Je proto možné, že na jejich základě bude výrobcem dodatečně upravena deklarovaná pevnost zdiva v tlaku.

Zkouška počáteční pevnosti ve smyku

Technické parametry zdiva

Výsledky veškerých statických zkoušek byly Doc. Kloudou shrnuty v „PROTOKOLU O POSOUZENÍ VLASTNOSTÍ zdiva z přesných bloků POROTHERM CB zděných na jednosložkovou polyuretanovou pěnu DRYFIX k použití ve stavbách”. Současně deklarované návrhové charakteristiky jsou následující:

Statické parametry pro výpočet podle ČSN 73 1101

 • Pro třídy pevnosti v tlaku zdicích prvků P8 až P15 výpočtové zatížení zdiva v tlaku:

pro fb = 8 N/mm2: Rd = 0,9 N/mm2

pro fb = 10 N/mm2: Rd = 1,1 N/mm2

pro fb = 12 N/mm2: Rd = 1,3 N/mm2

pro fb = 15 N/mm2: Rd = 1,5 N/mm2

 • Součinitel přetvárnosti zdiva v tlaku α = 800 (tl. 240 mm)
 • Součinitel přetvárnosti zdiva v tlaku α = 1000 (tl. 440 mm)
 • Výpočtová pevnost zdiva v tahu za ohybu rovnoběžně s ložnými spárami: Rtfd,R = 0,065 N/mm2
 • Výpočtová pevnost zdiva v tahu za ohybu kolmo k ložným spárám:
Rtfd,K = 0,050 N/mm2

Statické parametry pro výpočet podle ČSN EN 1996-1-1

 • Pro třídy pevnosti v tlaku zdicích prvků P8 až P15 návrhová pevnost zdiva v tlaku, pro γM = 2,2:

pro fb = 8 N/mm2: fd = 0,8 N/mm2

pro fb = 10 N/mm2: fd = 0,9 N/mm2

pro fb = 12 N/mm2: fd = 1,1 N/mm2

pro fb = 15 N/mm2: fd = 1,3 N/mm2

Konstituční vztah:

ufk = 0,42 × (fb)0,7 – platný pro upravenou charakteristickou pevnost zdiva

fd = ufk / γM – platný pro návrhovou pevnost zdiva

 • Součinitel přetvárnosti zdiva v tlaku KE = 650 (tl. 240 mm)
 • Součinitel přetvárnosti zdiva v tlaku KE = 800 (tl. 440 mm)
 • Charakteristická pevnost zdiva v tahu za ohybu rovnoběžně s ložnými spárami: fxk1 = 0,13 N/mm2
 • Charakteristická pevnost zdiva v tahu za ohybu kolmo k ložným spárám: fxk2 = 0,09 N/mm2
 • Charakteristická počáteční pevnost zdiva ve smyku a úhel vnitřního tření:

fvko = 0,09 N/mm2 (úhel αk = 22°) pro stěny 240 a 300 mm

fvko = 0,08 N/mm2 (úhel αk = 20°) pro stěny 440 a 365 mm

Konstituční vztah pro suché svislé spáry:

fvk = 0,5 × DFfvko + 0,40 σd pro stěny 240 a 300 mm

fvk = 0,5 × DFfvko + 0,36 σd pro stěny 440 a 365 mm

Požární odolnost

Zkouška požární odolnosti se uskutečnila v PAVÚS Veselí nad Lužnicí na zatížené stěně tloušťky 240 mm (cihelná část). Ta byla oboustranně omítnuta běžnou vápenocementovou omítkou do tloušťky 20 mm. Stěna bez potíží dosáhla ve zkušebně maximálně možné doby trvání zkoušky, tj. požární odolnosti 180 minut.

Zkouška požární odolnosti

Vzduchová neprůzvučnost a průlomová odolnost

Měření vzduchové neprůzvučnosti proběhlo na oboustranně omítnuté zkušební stěně tloušťky 240 mm vyzděné ve Zkušebně akustiky CSI a.s. Praha s výsledkem 47 (-1;-5) dB. Na téže stěně poté firma TrezorTest s.r.o. Klecany provedla zkoušku na průlomovou bezpečnost s hodnocením bezpečnostní třída 2. Tato bezpečnostní třída bývá požadována pro výstavbu trezorových místností.

Tepelně-technické hodnocení

Pro tepelně-technické hodnocení stěn obou tlouštěk byly převzaty tepelné výpočty Zkušební laboratoře při ÚTHD FAST VUT v Brně pro stěny z broušených cihel POROTHERM CB vyzděné na maltu pro tenké spáry. Tyto hodnoty jsou stavební veřejnosti přístupny již více než dva roky na internetu nebo v technických podkladech společnosti Wienerberger.

Osvědčení o vhodnosti výrobku pro stavby

Završením procesu bylo hodnocení vlastností zdiva z broušených cihel POROTHERM CB vyzděného na PUR-pěnu POROTHERM.DRYFIX ve smyslu šesti základních požadavků na stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. (Stavebního zákona) a vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.

Výsledkem je OSVĚDČENÍ č. OIV/2008/009-000002 o vhodnosti zdiva z přesných bloků POROTHERM CB zděných na jednosložkovou polyuretanovou pěnu POROTHERM.DRYFIX k použití ve stavbách s platností do 31. června 2009.

Po ukončení zkoušky požární odolnosti

V červnu 2009 bude vydáno nové OSVĚDČENÍ s upravenými hodnotami pevnosti v tlaku, ve kterém bude zohledněno chování zkoumaného zdiva pod dlouhodobým zatížením.

Výše uvedený komplex zkoušek je zatím jediný, který byl pro použití tohoto druhu zdiva v České republice realizován. Z firem působících na českém trhu jsou oprávněny používat tuto technologii pouze firmy Wienerberger a Pichler.

Autor: Ing. Antonín Horský
Foto: Archiv firmy