Pálené cihly HELUZ získaly environmentální prohlášení o produktu

V květnu letošního roku obdržela cihlářská společnost HELUZ environmentální prohlášení o produktu (EPD – z angl. zkratky Environment Product Declaration). Společnost tím říká, že si od nezávislého certifikačního orgánu nechala ověřit celou výrobu cihel z pohledu dopadu na životní prostředí. A zároveň, že je připravena s výsledky seznámit odbornou i širší veřejnost.

Ověření porovedl Certifikační orgán pro produkty č. 3013, akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pro certifikaci Environmentálního prohlášení o produktu, VÚPS-Certifiakční společnost, s.r.o.

Ověřené environmentální prohlášení o produktu (EPD) je dokument, který uvádí nezávislá, měřitelná data o dopadu produktu na životní prostředí během jeho životního cyklu, to je od jeho vzniku až po likvidaci. Výrobce tím sděluje, že mu záleží na životním prostředí a chce o dopadu produktu informovat zákazníka,” uvedla v tiskové zprávě Barbora Vlasatá, vedoucí certifikačního orgánu pro EPD ve VÚPS-Certifiakční společnosti, s.r.o. Doplňme, že pod pojmen „produkt” se myslí širší význam ve smyslu výrobků nebo služeb, které s výrobky souvisejí.

Stejná společnost v současné době dokončila ověřování EPD stavebních výrobků z minerálních vláken určených pro tepelnou a akustickou izolaci budov a technických zařízení společnosti Rockwool a.s., dále dvou EPD pro Portlandské cementy a anorganická pojiva vyráběná společností Holcim (Česko) a.s. a čtyři EPD pro stavební výrobky vyráběné společností Fatra, a.s. – podlahové krytiny a hydroizolační fólie.

Ověřené výrobky HELUZ

Jedná se o děrované cihly HELUZ pro nejširší stavební využití – pro nosné, nenosné a akustické zdivo. Speciálně sem patří HELUZ Family 50 určené pro jednovrstvé zdění, kdy se dosahuje hodnoty součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m2K), což je mj. požadovaná hodnota pro eurodům s „téměř nulovou spotřebou energie” ve Slovenské republice. Úplný seznam environmentálně ověřených cihel značky HELUZ obsahuje celý sortiment zdicích cihel, tedy deset obchodních značek cihel (HELUZ Family broušené, HELUZ STI broušené, HELUZ STI, HELUZ plus broušené, HELUZ Plus, HELUZ P15 broušené, HELUZ P15, HELUZ broušené, HELUZ a HELUZ AKU).

HELUZ Family 50

Lepší komunikace se zákazníkem

Prohlášení EPD, ověření nezávislým certifikačním orgánem, v tomto případě společností VÚPS-Certifiakční společnost, s.r.o., může významně přispět k hlubší komunikaci se zákazníkem, tedy stát se významným marketingovým nástrojem pro výrobce. Zejména pak v případech, je-li spotřebitel orientován na ochranu životního prostředí a výstavbu, která životní prostředí nepoškozuje.

Spotřebitel vlastně získává možnost porovnání environmentálních údajů výrobků od různých výrobců a nabízí tak nové kritérium výběru. To má na jedné straně významný inovační potenciál a přináší nový pohled výrobců na výrobní proces, jeho inovaci s cílem snížení nepříznivých vlivů výroby na životní prostředí. Na druhé straně tento institut přináší nové environmentálně orientované zkušenosti spotřebitelů. Pouze nezávisle ověřené EPD, tedy ověřené akreditovaným certifikačním orgánem, je možné publikovat a je určeno pro komunikaci mezi výrobcem a spotřebitelem.

Tab. 1: Dopad na životní prostředí v průběhu životního cyklu výrobku

  Celkem Upstream process Core process
Okyselení (AP)
(kg SO2 – ekv./tuna)
0,5330,0340,498
Eutrofizace (EP)
(kg fosfátů – ekv./tuna)
0,0360,0020,034
Globální oteplování (GWP)
(kg CO2 – ekv./tuna)
175,18,5166,6
Slábnutí ozonové vrstvy (DP)
(kg CFC11 – ekv./tuna)
5,37×10–78,13×10–95,29×10–7
Přízemní ozon (POCP)
(kg C2H4 – ekv./tuna)
0,0310,0050,026

Co prohlášení EPD sleduje a hodnotí?

Certifikace EPD je mezinárodní institut, který pro environmentální hodnocení produktů využívá výpočetní metodiku LCA (z angl. Life Cycle Assessment). Ta hodnotí vliv na životní prostředí během vzniku produktu až po jeho konečnou likvidaci při jeho dožití. Říká se tomu od „kolébky až po hrob”, přičemž se ujalo následující rozdělení (hraniční podmínky):

  • Upstream processes (tok dovnitř: suroviny a energie) – from cradle to gate (od kolébky k bráně)
  • Core processes (hlavní fáze: výroba a expedice) – from gate to gate (od brány k bráně)
  • Downstream processes (tok ven: hotové výrobky, jejich použití a likvidace) – from gate to grave (od brány do hrobu)

V zásadě – a velmi stručně – jde o to, že život každého produktu začíná těžbou surovin, rafinací, výrobou polotovarů či chemikálií a energie pro výrobu, které se soustředí u výrobce (upstream process – cradle to gate).

U výrobce následuje výroba konkrétních stavebních výrobků, v našem případě cihel, jejich balení, paletizace apod. Přitom se spotřebovává energie a vznikají zbytky a odpad. Následuje doprava k zákazníkovi (core process – gate to gate).

U zákazníka je výrobek použit a po skončení života likvidován. I v této fází vznikají zbytky, odpady a emise (downstream process – gate to grave).

Na základě příslušných předpisů, které toto prohlášení EPD cituje, environmentální hodnocení produktu nezahrnuje downstream process, to znamená environmentální dopady při použití výrobku u zákazníka a jeho likvidaci po dožití. Ani dopravu výrobku k zákazníkovi.

Pravidla, jak se popsaný děj – tzn. spotřeba energie a vznik odpadů a emisí, které škodí zdraví nebo mohou oteplovat atmosféru – promítá do výpočtů LCA a následných hodnocení EPD, odpovídají mezinárodním normám ISO 14040 a ISO 14044 s ohledem na EN 15804.

Výroba cihel HELUZ – závod Hevlín

Co prohlášení EPD říká?

Hlavní závěr ukazuje tab. 1. Všechny její údaje vyjadřují množství emisí pěti hlavních rizikových položek, které vznikají při výrobě jedné tuny výše uvedených cihelných zdiv zn. HELUZ. Tyto emise mohou ovlivňovat dlouhodobou kvalitu životního prostředí.

Pro architekta, projektanta nebo investora mají podobné údaje význam pouze tehdy, když je může porovnat s údaji od alternativních materiálů. Ani to však nemusí, a vlastně ani nemůže být pro správné rozhodnutí – tedy volbu materiálů– rozhodující. To, jakou váhu těmto číslům přisoudíme, by mělo záviset i na tom, jaké budou celkové emise uvedených pěti ekvivalentů během celého životního cyklu konkrétní budovy, která je z těchto materiálů postavena. Tento problém řeší institut – rovněž dobrovolný – environmentálního hodnocení budov, jehož součástí je popsaný institut EPD. Speciálně ta jeho část, která počítá emise uvedených látek během standardního provozu budovy během celého jejího života.

Poznámky

Eutrofizace je proces obohacování vod o živiny, zejména dusík a fosfor. Rozlišujeme přirozenou eutrofizaci, jejímž hlavním zdrojem je výplach těchto živin z půdy a rozklad mrtvých organismů, a nepřirozenou, nadměrnou eutrofizaci způsobenou lidskou činností (http://cs.wikipedia.org).

Přízemní ozon je považován za znečišťující látku, protože jako silné oxidační činidlo napadá dýchací cesty a ochranné komponenty oka, má škodlivé účinky na flóru, faunu a poškozuje některé materiály jako např. plastické hmoty, gumu, barvy a nátěry. V minulosti byl hlavním zdrojem přízemního ozonu jeho přenos ze stratosféry a na zemském povrchu probíhala jeho destrukce. S růstem antropogenních emisí uhlovodíků, oxidů dusíku a oxidu uhelnatého je v posledních desetiletích pozorován růst koncentrací ozonu. Průměrné roční koncentrace se za posledních 100 let zvýšily z 20–40 μg/m3 na 60–80 μg/m3. Přízemní ozon je mezi zemskými polokoulemi rozložen nerovnoměrně (zdroj: internetový portál ČHMÚ).

Závěr

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. patří mezi první společnosti, které podstoupily proces environmentálního prohlášení produktu, který je součástí širšího environmentálního posuzování budov. Tyto instituty jsou dobrovolné a výrobce tím dává najevo odborné i širší veřejnosti, že má zájem o životní prostředí a tomu přizpůsobuje výrobu. Jde o novátorský postoj, neboť produktů s tímto prohlášením je zatím málo a možnosti srovnání jsou skromné. Každopádně je dnes společnost HELUZ připravena vyhovět i investorům, kteří hodlají vydat environmentální prohlášení budov.

Autor:
Foto: Archiv firmy