POROTHERM – na výstavbu s rozumem!

Pálená cihla nabízí pro výstavbu mnoho možností. Před vlastním pořízením stavebního materiálu je nutné vždy pečlivě zvážit, co od budoucího bydlení očekáváme.

Tématem, které dnes nelze při výstavbě nového bydlení opomenout, je nejen zdraví, ale také úspora energie. Ceny za její odběr neustále narůstají. Není proto divu, že její spotřeba, respektive úspora, je jedním z hlavních bodů při rozhodování o volbě stavebního materiálu a dalších použitých technologií.

Si znamená Super izolant

Sortiment cihelných bloků POROTHERM dává na výběr i z mnoha specialit. Kromě klasických cihel se spojením pero + drážka lze sáhnout po speciálních zvuko-izolačních cihlách POROTHERM AKU či po současném hitu, broušených cihlách POROTHERM CB. Díky přesnému zbroušení na 249 mm umožňují zdění takzvaně na tenkou spáru. Díky tomu dochází jak k významným úsporám malty, tak k celému zrychlení výstavby.

Ti, kdo preferují co nejvyšší úspory energií při samotném provozu domu, si mohou vybrat z cihel ze skupiny superizolačních zdicích materiálů. V rámci sortimentu POROTHERM se jedná o dva typy bloků POROTHERM 44 Si a POROTHERM 40 Si. Obě cihly jsou určeny pro vnější nosné zdivo.

Obr. 1: POROTHERM 44Si

Všestranně příznivé vlastnosti bloků Si

Superizolační zdivo je zárukou jak špičkových hodnot tepelného odporu, tak si zachovává všechny další důležité parametry – akumulaci, difuzní odpor a pevnost. Jednovrstvé obvodové zdivo bez zateplení přitom splňuje (a mnohdy značně převyšuje) normové požadavky (viz tepelně technická norma ČSN 73 0540-2 – požadavky v nejnovějším znění) na tepelně-izolační vlastnosti a dokonce převyšuje i doporučované hodnoty. Dům s jednovrstvou konstrukcí z přírodního materiálu navíc „dýchá”, tzn. propouští vodní páru. To příznivě ovlivňuje intenzitu a rychlost vysoušení zdiva u novostaveb a dále tehdy, když se ve zdivu z jakýchkoliv důvodů objeví vlhkost. Stává se tak především v zimě u většiny obvodových konstrukcí včetně zateplených. Díky vysoké difúzní propustnosti cihelných bloků POROTHERM, které kladou postupující páře jen asi sedmkrát větší odpor než nehybný vzduch (faktor difúzního odporu bloků POROTHERM Si je μ 7), se může tato vlhkost z hloubi zdiva dobře odpařovat, což silně eliminuje možnost vzniku vlhkých zdí a nebezpečných plísní.

Doplňky pro skutečnou dokonalost

Zajímavou možnost využití nabízejí i doplňky obou formátů – poloviční a koncové cihly POROTHERM Si. Díky polovičním a koncovým blokům lze ideálně a přitom stavebně jednoduše vyřešit ostění (zdivo po stranách okna) a okenních parapetů ve vazbě na nadpraží (konstrukce překladu nad horní hranou okna).

Právě v těchto místech se mohou při nedostatečně pečlivé výstavbě objevit problémy. Celý problém vzniká na základě jediné příčiny. Teplo uniká z míst o vyšší teplotě (z interiéru) do míst s nízkou teplotou (ven) nejsnazší cestou. V okolí otvorů dochází k největším únikům právě v ostění, kde prostupu tepla vzdoruje materiál stěny pouze na tloušťku okenního či dveřního rámu a ne celá tloušťka zdiva. Při extrémně nízkých venkovních teplotách může dojít uvnitř místnosti právě na těchto místech k poklesu povrchové teploty pod rosný bod, což se projeví srážením vzdušné vlhkosti. Při dlouhodobějším působení pak může dojít k následnému vzniku plísní.

Obr. 2: POROTHERM 40 Si

Speciální řešení pro kotvení oken a dveří

Poloviční a koncové bloky vycházející z formátu POROTHERM Si mají po celé své výšce vybránu speciální kapsu, která se při použití polovičního bloku v rohu stěny vyplňuje maltou. Pokud se ale tyto bloky využijí okolo otvorů pro okna nebo dveře, mohou poskytnout významné výhody. V ostění se poloviční a koncové bloky vyzdívají střídavě po vrstvách nad sebe tak, aby vytvořily svislou (širokou a mělkou) drážku. V parapetu se kladou vedle sebe řeznými plochami na sraz tak, aby kapsy byly shora, směrem k rámu okna, a plynule na sebe navazovaly. Do drážky, která vznikne napojením kapes pod sebou nebo za sebe, se vlepí pruh speciálního izolantu – extrudovaného polystyrenu XPS o tloušťce 30 mm a teprve mezi takto zaizolované drážky se osadí okno.

Velkou pozornost je třeba věnovat ukotvení okna. Výrobci oken většinou doporučují kotvení pomocí plechových kotev upevněných ke kovové výztuži okna a k ostění, nadpraží či parapetu. Toto řešení upřednostňují před kotvením pomocí hmoždinek a šroubů nebo tzv. turbošroubů, neboť ty by pak procházely izolací a tvořily tepelný most. Kotvení se neprovádí v dolním rámu okna, aby provrtanými otvory nevnikala do rámu, izolace a do zdiva pod parapetem voda. Kotvení oken a dveří skrze rám také omezuje dilatační pohyb rámu při tepelném namáhání. Někteří výrobci oken, častěji plastových, se staví obecně rezervovaně k používání šroubů pro přímé kotvení rámu.

Obr. 3, 4, 5: Pomocí cihlových bloků s kapsou pro vlepení speciálního izolantu – extrudovaného polystyrenu XPS o tloušťce 30mm – lze minimalizovat únik tepla v detailech napojení oken na obvoudovou konstrukci.

Pečlivé musí být také utěsnění okna. Okenáři doporučují používat předepsané těsnicí tmely a pásky – z vnitřní strany paronepropustnou a z venkovní pak paropropustnou pásku. Pečlivý postup ovšem platí pro zabudování okna (dveří) do jakékoliv obvodové stěny. Odbýt tento krok znamená nejen riziko vzniku neestetických míst na ostění a parapetu, ale také znehodnocení investice do kvalitního zdicího systému a oken.

Zdění ostění a parapetu je nutné provádět s maximální možnou přesností. Jen tak je zaručen optimální výsledek. Díky speciálnímu tvaru cihelného bloku, jeho tepelně izolačním vlastnostem a kvalitnímu izolantu by již nemělo docházet k rosení zdiva, a tedy ani k tvorbě plísní.

Použijte kompletní cihlový systém POROTHERM pro svoje zdravé a příjemné bydlení. Další informace najdete na www.porotherm.cz.

Autor: Mgr. Lidmila Kábrtová
Foto: Archiv firmy Wienerberger