Vrt je ekonomickým východiskem, kdy je potřeba vlastní zdroj vody, ale kopaná studna je pro investora drahá. Zdroj: Theeraphong

Studny kopané vs. vrtané: Jaký je mezi nimi rozdíl?

Studny patří k tradičním způsobům zajištění vody pro domácnost, díky kterým můžete snížit své výdaje za vodné a stočné. Po rozhodnutí, že si pořídíte studnu, ale přichází dilema – bude vhodnější studna kopaná, nebo vrtaná? Jaké jsou jejich výhody a nevýhody?

Využívání vody z vlastní studny je stále oblíbenějším řešením nejen nemožnosti napojení domu (případně chaty) k vodovodnímu řadu, ale zároveň neustále rostoucích nákladů na vodné a stočné. I přes vyšší prvotní investici má studna potenciál ušetřit vám z dlouhodobého hlediska značnou sumu peněz. Zatímco vrtané studny jsou zdrojem kvalitnější vody, která může být po chemickém rozboru používána jako voda pitná, studny kopané bývají spíše zásobárnou vody užitkové.

Co říká zákon

Kopané nebo vrtané studny jsou stavbami ve smyslu stavebního zákona. Podle ust. § 15 odst. 1 vodního zákona je k provedení vodních děl, k jejich změnám, změnám jejich užívání nebo k jejich odstranění potřeba stavební povolení vodoprávního úřadu. Kopat studnu svépomocí je dovoleno pouze do hloubky tří metrů, což pro dosažení kvalitní vody většinou nestačí. I zde je ale potřeba zajistit si povolení na vodoprávním úřadě. V případě hlubší studny i souhlas obvodního báňského úřadu.

Budování studny musí mít všechny náležitosti, základem je projekt. Ten může vypracovat pouze osoba či firma, která k tomu má platné oprávnění. Zdroj: Helena Bezold

Kopané studny lze realizovat svépomocí

Studnu lze hloubit dvěma způsoby, a to vrtáním či kopáním. Klasická kopaná studna (někdy nazývaná jako šachtová) z betonových skruží je v podstatě vodojem o průměru 80 až 100 centimetrů, zapuštěný ideálně tři až čtyři metry pod hladinu podzemní vody. V praxi je kopaná studna vedena do hloubky několika jednotek až desítek metrů. V minulosti se stavěl plášť kopané studny z kamene nebo cihel. V poslední době se však kopané studny budují téměř výhradně z betonových skruží. Náklady na pořízení kopané studny jsou vyšší než u té vrtané, a tak má smysl tam, kde je dostatek nezávadné mělké podzemní vody a dobrá propustnost zvodnělých vrstev (písky, štěrky či jílovce). Na druhou stranu kopaná studna má výhodu ve větší akumulaci vody a perfektní obslužnosti. Člověk se do ní může snadno spustit a vyčistit ji, neuvázne v ní čerpadlo, případně se dá později i dále prohloubit. Pokud je to možné, osazují se již při budování studny do její stěny vhodná stupadla, která jsou rozhodně bezpečnější variantou než žebřík.

Díky studni budete mít vodu dostupnou bez nutnosti napojovat vaši nemovitost na vodovodní řad. Zdroj: Khamhoung

Vrtaná studna nabídne kvalitnější vodu

Naopak studna vrtaná bere hlubší podzemní vodu, která je kvalitnější. Na rozdíl od studny kopané si ji ale sami nepostavíte a budete si muset zajistit vrtnou techniku. Konstrukce vrtané studny umožňuje oddělit mělkou podpovrchovou vodu od hlubší podzemní vody, jež není přímo závislá na atmosférických srážkách. Díky ní tak lze očekávat kvalitnější zdroj vody. Vzhledem k tomu, že se voda čerpá z větších hloubek, její množství není obvykle přímo závislé na atmosférických srážkách, což je výhoda v období sucha. Vrtaná studna může tak být využívána pro jakýkoli účel – pro jímání pitné i užitkové vody. Aby mohla být voda ze studny považována za pitnou, musí pocházet z hloubky 40 až 100 metrů. Záleží též na typu podloží a kvalitě vody ověřené rozborem.

Samo vrtání studny je poměrně rychlé. Provádí se pomocí vrtné soupravy, u mělčích hloubek lze studnu včetně vystrojení provést za jediný den, v případě větší hloubky je studna obvykle hotova do dvou až tří dnů. Průměr vrtu studny se pohybuje mezi 150 až 260 milimetry. Do země se mohou použít trubky z PVC nebo PE o tloušťce stěny 5 až 6,5 milimetru. Osazují se také ocelové nerezové trubky, ty jsou ale dražší. Okolo trubky se nasype vodárenský písek, který funguje jako filtr.

Kopané studny mají oproti vrtaným výhodu ve schopnosti nashromáždit velké množství vody, takže zvládnou i velké jednorázové odběry, například plnění bazénu. Kopání je ale často finančně náročnější a zdlouhavější. Zdroj: Lisaveya

Výslednou cenu nelze jednoznačně určit

Do výsledné ceny patří vedle zmiňovaného hydrogeologického průzkumu a samotné stavby studny i hydrochemické práce, zahrnující chemickou analýzu vody a filtrační techniku. Cena stavby studny se odvíjí od její hloubky, kdy jeden metr vyjde zhruba na 1 500 až 3 000 Kč.

Jaká studna je pro vás lepší?

Pokud je pro vás hlavním kritériem kvalita vody, a to i za cenu složitější údržby a výstavby, zvolte studnu vrtanou. Pokud vám jde hlavně o jednoduchost řešení, volte studnu kopanou. Se správným výběrem vám poradí odborníci. Hydrogeolog pro vás na žádost vypracuje hydrogeologický posudek a najde vodu pro studnu. Každopádně pamatujte, že aby se vrtání studny stalo výhodnou investicí, musíte si studnařskou firmu vybrat opravdu pečlivě.

Autor: Mgr. Kateřina Saidl
Foto: Shutterstock