Zásady správné montáže fasád z cementotřískových desek

Jednou z možností, jak vytvořit zavěšenou odvětranou fasádu s atraktivním vzhledem, s dlouhou životností a s přijatelnými pořizovacími hodnotami je použití cementotřískových desek CETRIS®.

Cementotřískové desky CETRIS® se vyrábí lisováním směsi dřevěných třísek, cementu, vody a hydratačních přísad. Jedná se o moderní konstrukční deskový materiál s širokým využitím ve stavebnictví. Deska se s úspěchem užívá nejen v systému vnitřní suché výstavby (podlahové konstrukce, opláštění stěn, příček, podhledů apod.), ale vzhledem k výborným požárním vlastnostem i u protipožárních aplikací, apod.

Oproti celé řadě jiných deskových materiálů je možno tyto desky použít i ve venkovním prostředí. Deska samotná bez povrchové úpravy má velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům, plísni, mrazu.

Podkladní konstrukce z hliníkových profilů

Široký sortiment

Sortiment cementotřískových desek CETRIS® je široký – k dispozici je základní deska BASIC (bez povrchové úpravy), cementotřísková deska se základním (penetračním) nátěrem PLUS (nutná dodatečná úprava), cementotřísková deska s fasádním nátěrem FINISH a cementotřísková deska s nástřikem lasurovacím lakem LASUR, popřípadě deska CETRIS® DEKOR – deska s povrchovou úpravou z marmolitu. V nabídce je také deska CETRIS® PROFIL – se strukturovaným povrchem imitujícím dřevo nebo štípanou břidlici.

Základní cementotřískové desky CETRIS® BASIC se přímo na stavbě opatří povrchovou úpravou. Při provádění povrchových úprav je nutno užít vhodné nátěrové hmoty (základní nátěr + finální nátěr, nejlépe fasádní barvy – akrylátové nebo silikonové) a dodržet doporučený postup pro nanášení.

EPT páska na dřevěné podkladní konstrukci

Použití základních cementotřískových desek CETRIS® BASIC bez povrchové úpravy je v zásadě možné. Tento způsob je využíván v poslední době nejen jako ekonomické opláštění nenáročných staveb, ale i při vytváření fasád moderních budov s tzv. průmyslovým designem.

Při navrhování je třeba respektovat složení desky. Částice volného vápna obsaženého v portlandském cementu mohou pronikat na povrch desky a na ovzduší může docházet ke karbonizaci a vzniku výkvětů, které narušují jednolitý vzhled povrchu desky. Částečně se dá tomuto jevu zabránit ošetřením desky transparentními hloubkovými penetračními nátěrovými hmotami, které snižují nasákavost desky a zabraňují transportu minerálních látek na povrch desky. Obecně platí – povrchová úprava zvyšuje ochranu desky před povětrnostními podmínkami a prodlužuje její životnost.

Dodržovat technologický postup

Pro dosažení funkčního a bezvadného vzhledu odvětrané zavěšené fasády nejen z cementotřískové desky CETRIS®, ale i z jiných deskových materiálů, je nutno nejen správně zvolit typ obkladového materiálu, ale i při projektování a samotné montáži dodržet veškeré zásady vyplývající z technologického postupu.

Používáním nových materiálů, získáváním nových zkušeností a poznatků, sledováním srovnatelných produktů pro vnější opláštění dochází k upřesňování technologického postupu montáže. Tyto úpravy a doplnění mají za cíl eliminovat (předcházet) chybám vzniklým při projektu nebo realizaci fasády.

Montáž fasádních desek CETRIS® na pozinkovaný rošt

Již při přípravě projektu – tvorbě kladečského plánu, je nutno mimo jiné například zohlednit i tyto zásady, vyplývající pro použití cementotřískové desky :

  • Maximální formát je stanoven výrobcem – 1250 × 3350 mm. Doporučený minimální rozměr fasádní desky CETRIS® 500 mm, v případě obkladu ostění a nadpraží oken je doporučená minimální šířka přířezu 100 mm. Mezi fasádními deskami CETRIS® je nutno přiznat spáru o šíři 5–10 mm.
  • Při použití překládaného systému (použity desky CETRIS® výšky 200 – 300 mm, vodorovná spára navzájem přeložena o min. 50 mm) je omezena délka desky na trojnásobek rozpětí podpor (tj. pro desku CETRIS® tl.12 mm maximálně 1875 mm).

Při samotné realizaci odvětrané zavěšené fasády musí provedení nosné konstrukce odpovídat například těmto pravidlům:

  • Maximální délka hliníkového nebo pozinkovaného profilu je 3350 mm, v případě dřevěného roštu je délka latě omezena délkou 6 m. Dilatace mezi profily (latěmi) musí být provedena vždy v místě dilatace mezi deskami CETRIS®.
  • Při užití hliníkových a pozinkovaných prvků je při šířce desky vyšší než 1875 mm vyloučeno použití T profilu – styčná svislá spára mezi cementotřískovými deskami CETRIS® je řešena ze 2 samostatných L profilů. Toto omezení vychází především z důvodů vysoké tepelné roztažnosti hliníku / pozinku. V porovnání s dřevěným roštěm jsou zvýšeny odstupy krajních šroubů / nýtů od svislé hrany – a to na 35 mm (pozink rošt), resp. 50 mm (hliník rošt).
  • Připevnění desky CETRIS® ke dvěma různým roštům (různé materiály nebo různé dilatační celky) není dovoleno!
  • Svislý odstup profilů (latí) vychází z tloušťky cementotřískové desky CETRIS® Vodorovná vzdálenost kotev je stanovena výrobcem (dodavatelem) roštu. Samotné uchycení kotev záleží na podkladu.
  • Pro vyrovnání podkladu a umožnění dilatace desek CETRIS® doporučujeme na profily pod cementotřískové desky CETRIS® umístit pryžovou EPT pásku. Páska zabrání okamžitému přenosu teplot i případnému stékaní koroze (pozink rošt).
Nedostatečné předvrtání desek CETRIS®

Důležitými faktory pro montáž fasádních cementotřískových desek CETRIS® jsou:

  • Předvrtání desek (průměr 8 mm nebo 10 mm dle délky desky CETRIS®), poloha krajních vrutů (odstup od svislé hrany – minimálně 25–50 mm dle typu podkladu, od vodorovné hrany – min. 70 mm). Pevné body jsou předvrtány průměrem 5 mm. Překročena nesmí být ani vzdálenost vrutů (nýtů) v ploše desky. Nedodržením tohoto pravidla má za důsledek vznik deformací (vyboulení desek CETRIS®).
  • Použití správného typu vrutu (nýtu) pro uchycení cementotřískové desky CETRIS® včetně montážních nástrojů. Vrut je vždy doplněn podložkou s těsnicí gumou, na utahovacím nástroji je nutno nastavit moment tak, aby nedocházelo k deformaci podložky vrutu nebo samotné desky. Při nýtování musí být pro dosažení kluzného spoje použit distanční nástavec s distancí cca 1 mm.
  • Při kotvení připevňujeme desku CETRIS® nejdříve v pevném bodu (FEST, dle velikosti a tvaru desky 1 nebo 2 body – co nejblíže středu desky). Poté kotvíme všechny kluzné – posuvné body, nejlépe po směru hodinových ručiček. Vrut (nýt) musí být umístěn ve středu předvrtaného otvoru, kolmo k rovině desky.
Nízké odstupy krajních šroubů od hrany desky

Nedodržením těchto základních montážních pravidel dochází nejen ke zvlnění fasádního obkladu (při překročení doporučených odstupů podpůrných profilů), ale také k praskání rohů, v krajích obkladové desky (při nízkém odstupu krajních vrutů od hrany, popřípadě při nedostatečném předvrtání fasádní desky nebo použití nevhodného typu vrutu).

Autor: kolektiv autorů
Foto: Archiv firmy