Přidat na Seznam.cz Přidat na Google News

Heluz Dolní Bukovsko upevňuje inovacemi postavení na trhu - Cihly v moderní době

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., se sídlem v Dolním Bukovsku u Českých Budějovic je firmou s rodinnou tradicí od roku 1876. Rodinné kořeny a také soustředěný důraz na trvalé zvyšování technické úrovně výrobků a technického zázemí pro výrobu, dovedly tuto firmu v silném konkurenčním prostředí mezi největší cihlářské firmy v republice.

V dnešní době registrujeme vypjaté úsilí o hledání nových přístupů ve všech oborech lidské činnosti. Staré a osvědčené materiály bývají »upozadňovány« a zkoušejí se netradiční materiály a postupy (chlubící se mimořádnou užitnou hodnotou), které neprověřil čas. Je nutné si uvědomit, že i v tradičním odvětví, jako je cihlářský průmysl, je také mnoho novinek, které dokáží konkurovat ostatním materiálům a nabídnou výhody, které nelze napodobit.

Kromě původního materiálu - cihlářské hlíny - a technologického principu - pálení cihel v cihlářských pecích - jsou výrobní postupy a výrobky zcela jiné a na daleko vyšší technické úrovni než dříve. Přesto si cihly uchovaly své původní vlastnosti a život v cihlovém domě má pro člověka výjimečnou přitažlivost a pobyt v něm působí dlouhodobě příznivě.

Cihelný dům velmi dobře tepelně izoluje vnitřek domu od venkovního prostředí, dobře akumuluje teplo, což se projevuje v průběhu celého roku, a zároveň si poradí se vzdušnou vlhkostí, která prochází zdivem; to vše příznivě ovlivňuje prostředí uvnitř stavby. Navíc je cihla ekologicky šetrný výrobek; základní surovinou pro výrobu jsou ryze přírodní materiály bez chemických přísad.

Systém hrubé stavby

Současná společnost HELUZ cihlářský průmysl a.s. byla založena v roce 1992 a nyní má čtyři závody: Cihelna Dolní Bukovsko, Cihelna Hevlín, Cihelna Libochovice a JIST®OP - Jihočeské stropy s.r.o. V souhrnu vyrábějí všechny závody komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu. Hlavním produktem jsou vysoce tepelněizolační cihelné bloky značky SUPE®THERM, doplňkové cihly a stropní cihelné systémy. V České republice zaujímá společnost 1/4 domácího trhu s cihlářskými výrobky.

Všechny čtyři cihelny byly v průběhu let modernizovány z vlastních prostředků a investice pokračují vzhledem ke zpřísňování norem o životním prostředí a ochraně ovzduší. Investice do ochrany životního prostředí se pohybují přibližně v částkách 15 až 20 mil. Kč na cihelnu. Další investice byly vloženy do modernizace technologie výroby a vývoje nových cihelných výrobků. Kvalita řízení výroby cihelen HELUZ je ověřena certifikací ISO 9001: 2001. Všechny výrobky splňují a překračují požadavky pro umístění na trhu, mají odpovídající certifikáty, na jejichž základě výrobce vystavil prohlášení o shodě a plně se vyrovnají a v mnohých případech i předčí konkurenční cihlářské výrobky z domova i zahraničí.

SUPE®THERM

Hlavním a nejnovějším představitelem výrobků společnosti HELUZ jsou děrované zazubené bloky (systém pero + drážka) SUPE ®THERM STI, které jsou určeny pro jednovrstvé obvodové nosné a nenosné stěny, o tloušťce 365 - 490 mm, s nejvyššími nároky na tepelněizolační vlastnosti. Tyto cihelné bloky se vyrábějí v pevnostech 6 a 8 MPa. Nejekonomičtější cihelný blok ve vztahu k revidované tepelné normě je SUPE®THERM 40 STI, který s tepelněizolační maltou vykazuje hodnotu tepelného odporu R=3,95 m2K/W, což překračuje doporučenou normovou hodnotu R=3,83 m2K/W.
Sériově vyráběný blok určený pro jednovrstvé cihelné zdivo s vůbec nejvyšším tepelným odporem je SUPE®THERM 49 STI. V České republice neexistuje jiný cihelný blok podobných vlastností. Celkový tepelný odpor zdiva z bloků SUPE®THERM 49 STI s tepelně izolační omítkou je 5,06 m2K/W.

Další technické údaje:

CIHELNÝ BLOK SUPE®THERM 49 STI

Rozměry490 × 247 × 238 mm
Třída objemové hmotnosti600 kg/m3
Hmotnost průměrná informativní17,3 kg
Třída pevnosti v tlaku8 MPa
Nasákavost25 - 33 %

ZDIVO

Tloušťka zdiva 490 mm
Spotřeba cihel 16 ks/m2
Spotřeba malty 35 l/m2
Paleta 134 × 100 fóliovaná 50 ks
Hmotnost palety 900 kg

Směrná pracnost zdění je přibližně 1,28 hod./m2 a 2,50 hod./m3.

Teplotní setrvačnost

Zdivo z lehčených děrovaných cihelných termoizolačních bloků má obecně dobré tepelněakumulační vlastnosti a tím i teplotní setrvačnost, která je patrná při změnách teplot vzduchu nebo výkonu otopné soustavy. Zdivo z cihelných bloků SUPE®THERM

Obr. 1a: Odezva vnitřní povrchové teploty při konstantním tepelném toku konstrukcí na cyklickou změnu vnější teploty s periodou 24 hod a amplitudou 10 °C. Průměrná vnější teplota -15 °C a vnitřní +25 °C. Konstrukce je tvořena bloky SUPERTHERM 49 STI (tl. 490 mm) s tepelně izolační omítkou.
Parametry zdiva: objemová hmotnost 600 kg·m-3, specifická tepelná kapacita 960 J·kg-1·K-1, součinitel tepelné vodivosti 0,0988 W·K-1·m-1.

Obr. 1b: Detail grafu 1a. Amplituda kmitů v ustálené části oscilující křivky je přibližně 0,08 °C. Při teplotní amplitudě venkovního prostředí to odpovídá útlumu 125.

Obr. 2a: Odezva vnitřní povrchové teploty při konstantním tepelném toku konstrukcí na cyklickou změnu vnější teploty s periodou 24 hod a amplitudou 10 °C. Průměrná vnější teplota -15 °C a vnitřní +25 °C. Konstrukce je tvořena bloky SUPERTHERM 40 STI (tl. 400 mm) s tepelně izolační omítkou s parametry jako v grafu 1a.

Obr. 2b: Detail grafu 2a. Amplituda kmitů v ustálené části oscilující křivky je přibližně 0,18 °C. Při teplotní amplitudě venkovního prostředí to odpovídá útlumu 56.

49 STI vykazuje dokonce extrémně vysokou teplotní setrvačnost, což je důležité pro ty, kteří považují dobré teplotně setrvačné vlastnosti obvodové konstrukce za nezbytnost. Tepelná akumulace ovlivňuje pocit tepelné pohody. Graf ukazuje kolísání vnitřní povrchové teploty zdiva z bloků SUPE®THERM 49 STI, jestliže venkovní teploty kolísají s amplitudou ±10 °C okolo -15 °C s 24 hodinovou periodou a jestliže je konstantní příkon otopné soustavy, jenž odpovídá ustálené venkovní teplotě -15 °C a vnitřní teplotě 25 °C. Potom vnitřní povrchové teploty kolísají s amplitudou necelé ±0,08 °C a tzv. teplotní útlum je dán podílem 10:0,08 = 125 (viz obr. 1a,b; 2a,b)! Vnitřní povrchová teplota polystyrénové konstrukce při stejných podmínkách kolísá s amplitudou ±3 °C a teplotním útlumem 3,34.

Výhody jednovrstvého zdění neblednou

Odborník si z uvedených parametrů snadno udělá představu o kvalitě jednovrstvého cihelného zdiva z bloků SUPE®THERM. Když k tomu připočte, že odpadne složitá a zdlouhavá realizace dodatečné tepelné izolace a s ní spojené další práce, má po ruce řešení, které při dané hodnotě špičkového tepelného odporu patří mezi nejrychlejší a nejlacinější; další zvyšování tepelného odporu má ekonomickou návratnost daleko v nedohlednu.

Snahy o dodatečnou izolaci jednovrstvých systémů obvodového zdění SUPE®THERM proto považuje společnost HELUZ za zcela zbytečnou a z hlediska možnosti porušení přirozeného režimu difúze vodní páry konstrukcí dokonce za riskantní. Tímto názorem, dosud nepublikovaným, se představitelé společnosti vyjadřuji k cihlovým novostavbám, jejichž obvodové stěny jsou doizolovány polystyrénem: „Stavba se mimo jiné podobá ledničce, která přes polystyren nepustí teplo do objektu, např. v přechodném jarním období, kdy je venkovní teplota příznivá, zdi jsou ozářeny sluncem, ale uvnitř místností to není znát. Naproti tomu jednovrstvé cihelné zdivo se ohřeje, akumuluje teplo a postupně jej předává do objektu. Životnost zateplené fasády je cca 20 let a po uplynutí tohoto období se budou objekty opět kompletně zateplovat.“

Současnými výrobky dokáže společnost HELUZ konkurovat i po otevření hranic v květnu letošního roku po vstupu do EU. Cihelný blok SUPE®THERM 44 STI byl oceněn na výstavě FOR ARCH v Praze v roce 2003 Čestným uznáním za mimořádně vysoké tepelně izolační vlastnosti. Cena cihelných bloků SUPE®THERM STI je o něco vyšší, než u běžných cihelných bloků, ale návratnost v úspoře tepla je přibližně 6 – 8 let, což je při životnosti zdiva 100 let velmi dobrá investice. Mnozí zákazníci si uvědomují tyto přednosti, výrobky společnosti HELUZ jsou často rozprodány dopředu a kapacita výroby někdy nestačí krýt poptávku.

Akustické cihly

Společnost HELUZ vyrábí též cihly se zvýšeným akustickým útlumem pro zabezpečení zvýšených požadavků na zvukovou izolaci podle ČSN 73 0532. Jedná se o cihelné šalovací tvarovky, určené pro vylévání cementovou maltou nebo betonem. Jejich výhodou je snížená pracnost ve srovnání s klasickou zvukově izolační maloformátovou cihlou a ekonomická výhodnost.

Roletové překlady

V současné době se v zahraničí stále více uplatňují předokenní rolety, které slouží při dobré kvalitě k zakrytí okna přes noc a tím jsou schopny ušetřit přibližně 10 % tepelné energie zbytečně vyzářené okny. Zároveň slouží k ochraně objektu a také v nepřítomnosti majitele mohou být rolety naprogramovány na určitý pohyb a tím odradí případné zloděje. Pro tyto účely byly vyvinuty ve společnosti HELUZ roletové překlady HELUZ – Batima 238, které jsou uzpůsobeny k montáži předokenních rolet v průběhu výstavby i kdykoliv během životnosti domu. Rolety mohou mít ruční nebo elektrické ovládání a je pamatováno na všechny varianty montáže do již připravené konstrukce překladu.

Keramické stropy

V okolních zemích jsou značně rozšířeny keramické stropy. Společnost HELUZ ve svém závodě JIST®OP vyrábí keramické stropy JIST®OP (stropní nosníky a cihelné vložky MIAKO). Při dodržení montážních postupů se s jejich pomocí snadno zhotoví kvalitní a bezpečný strop. Výhodou těchto stropů je velká tvarová a typová variabilita.

V poslední době zaznamenávají stále větší oblibu keramické stropní panely HELUZ, rovněž vyvinuté ve společnosti. Jejich výhody jsou rychlá pokládka pomocí jeřábu, strop s okamžitou únosností, celokeramický podhled, panely se nemusejí nabetonovávat a beton se použije pouze na zalití styčných zámků mezi panely.

Překlady

V závodě JIST®OP se dále vyrábějí keramické překlady. Jedná se o ploché překlady výšky 71 mm, šířky 115, 145 a 175 mm v délkách od 750 do 3000 mm po 250 mm. Stále větší objem výroby zaujímají keramické překlady JIST®OP 238. Tyto překlady jsou široké 70 mm, vysoké 238 mm a vyrábí se v délkách od 1000 mm do 3250 mm též po 250 mm. Jejich největší využití je nad okenními a dveřními otvory hlavně v obvodovém zdivu neboť je lze vyskládat spolu s tepelným izolantem na libovolnou tloušťku zdiva s tím že takto vytvořený překlad splní i tepelně technické požadavky ČSN. Výhodou je též vysoká únosnost a výška stejná jako výška řezu cihelných bloků.

Všichni zájemci o výrobky společnosti HELUZ cihlářský průmysl v.o.s., jsou zváni na Stavební veletrh v Brně, ve dnech 20 až 24. 4. 2004.

Autor:
Foto: Archiv firmy