Moderní stavění se značkou HELUZ

Společnost HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. působí na českém trhu již patnáct let a vyrábí komplexní cihelný systém pro hrubou stavbu. Systém tvoří prvky pro svislé i vodorovné konstrukce včetně různých doplňků.

Do komplexního cihelného systému se řadí například cihly pro tepelně izolační obvodové zdivo, vnitřní nosné a zvukově izolační zdivo, příčkovky, věncovky, krajové cihly s kapsou pro vložení izolantu, keramické překlady, nosné roletové překlady, keramické stropy a stropní panely, komínové systémy a další výrobky včetně pomůcek a materiálů pro zdění.

Spojení cihel systémem pero + drážka

Dnes již klasický sortiment tvoří cihelné bloky SUPE®THERM P+D, jež jsou určeny pro obvodové stěny, u kterých požadujeme dobré tepelně izolační vlastnosti a vysoké pevnosti. Jedná se o zazubené cihelné bloky tzn. že se maltuje pouze vodorovná ložná spára a svislá spára je tvořena díky tvarovaným stěnám (systém pero a drážka) bez použití malty. Tím je dosaženo jednoduchého a rychlého zdění s nízkou spotřebou malty.

Superizolační cihly

Cihelné bloky SUPE®THERM STI vznikly z důvodu neustále se zvyšujících nároků na tepelný odpor budov a jsou určeny pro jednovrstvé obvodové stěny s nejvyššími nároky na tepelněizolační vlastnosti. Splňují (bez dodatečného zateplování) požadované hodnoty součinitele prostupu tepla UN = 0,38 W/m2K stanovené revidovanou tepelnou normou ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov. Většina bloků v kvalitě STI splňuje i doporučené hodnoty normy UN = 0,25 W/m2K.

Tepelněizolační blok SUPE®THERM 40 STI

Doplňkové cihly s kapsou pro izolant

Pro zachování mimořádných tepelně-izolačních parametrů zdiva z cihelných bloků SUPE®THERM STI byla dořešena i nejkritičtější místa stěn, tj. vazby rohů, ostění oken a dveří, zkonstruováním do-plňků: cihel krajových, krajových polovičních a rohových.

Použití krajových cihel s izolantem

S využitím cihel krajových a cihel krajových polovičních pro ostění okenních a dveřních otvorů se do zapuštěné kapsy v cihlách vloží tepelný izolant – extrudovaný polystyren, který plynule navazuje na tepelnou izolaci překladu. Tím se zabrání vzniku tepelných mostů kolem rámů oken a dveří.

Broušené cihly

Moderní způsob stavění z cihel je zdění na maltu pro tenkou spáru, pro které společnost HELUZ nabízí cihelné bloky SUPE®THERM SB a broušené vysoce tepelněizolační bloky pod názvem SUPE®THERM STI SB. Technologie výroby cihel broušených je stejná jako u klasických cihel SUPE®THERM, broušené cihly se však vyrobí vyšší a ložné plochy se po vypálení zabrousí do roviny brusnými kotouči. Jejich finální výška je 249 mm oproti výšce klasických cihel 238 mm.

Obvodové cihelné zdivo z broušených cihel SUPE®THERM výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených klasickou zdicí maltou a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku. Vyznačuje se nižší pracností a vyšší rychlostí zdění, nízkou vlhkostí hotového zdiva a výrazně nižší spotřebou zdicí malty, čímž je zaručena i ekonomická výhodnost tohoto zdiva.

U zdiva z broušených cihel SUPE®-THERM je velmi důležité správné založení první vrstvy, které se provádí pomocí vyrovnávací soupravy, nivelačního přístroje a lati. První vrstva cihel se zakládá na dokonale rovnou a souvislou vrstvu malty. Tloušťka nanášené zakládací malty SUPE®THERM SB Z musí být v nejvyšším místě základové desky minimálně 10 mm.

Pro samotné zdění je možné použít dva typy malt, maltu SUPE®THERM SB nebo SUPE®THERM SB C, které se na cihly nanáší pomocí nanášecích válců. Další technologii představuje speciální polyuretanová pěna DryFix, neboli bezcementové lepidlo s extrémně silnou lepivostí určené výhradně pro lepení broušených cihel, které se nanáší na očištěnou ložnou spáru ve dvou pruzích, u příček v jednom pruhu.

Nanášení malty SUPE®THERM SB pomocí válce

Rohové tvarovky

Cihelné tvarovky SUPE®THERM 44-R 135º se používají pro zdění obvodových stěn se zalomením pod úhlem 135º (např. arkýře, apsidy) u nejčastěji používané tl. zdiva 440 mm. Zalomení je tvořeno pomocí dvou speciálních rohových cihelných tvarovek, mezi které se vkládá tepelná izolace – polystyren tl. 50 mm. Odpadá tak nutnost pracného řezání cihel a zároveň je zachována převazba zdiva ve vrstvách. Nesnižuje se pevnost zdiva a skladba rohu splňuje požadovanou hodnotu součinitele prostupu tepla. Na tento roh dále plynule navazuje zdivo z klasických cihelných bloků a vzájemná styčná (svislá) spára se plně promaltovává tepelněizolační maltou.

Cihelná tvarovka SUPE®THERM 44-R 135

Cihlové tvarovky SUPE®THERM 44-R 135º lze použít při zdění z cihelných bloků v provedení P+D i STI a jsou také k dispozici v broušené variantě pro zdění na tenkovrstvou zdicí maltu nebo na polyuretanovou pěnu.

Zdění na celoplošnou tenkovrstvou maltu SUPE®THERM SB C

Úprava první vrstvy zdiva

Zlepšení tepelněizolačních vlastností první vrstvy zdiva na betonovém základu, se dosahuje vysypáním dutin v cihelných tvarovkách tepelněizolačním materiálem – perlitem.

Bezcementové lepidlo DryFix

Dochází k výraznému zvýšení tepelnětechnických vlastností zdiva ve svislém směru a zároveň k poklesu tepelné vodivosti i v ostatních směrech. Toto řešení vede ke snížení tepelných ztrát ze zdiva do betonového základu.

Keramické stropy a stropní panely

Stropní konstrukci tvoří keramobetonové stropní nosníky JISTROP vyztužené svařovanou prostorovou výztuží a keramické vložky Miako. Celý strop se zmonolitní dobetonováním. V závislosti na rozpětí a zatížení stropní konstrukce se navrhne vhodná výška nosníků a keramických vložek a také tloušťka nabetonované vrstvy 40 nebo 60 mm. Výsledná tloušťka stropu se pohybuje od 190 do 290 mm (po 20 mm).

Pro vnější obezdívání stropní konstrukce se používají keramické věncovky SUPERTHERM, které vytváří cihelný obvodový plášť železobetonových věnců a spolu s vloženým izolantem – polystyrénem o tl. min. 100 mm zajišťují požadovanou tepelnou izolaci věnce v celé tloušťce stropu.

Součástí stavebního systému jsou také keramické stropní panely HELUZ. Základní panely se vyrábí v šířce 1200 mm a délkách od 1,5 m do 7,25 m v modulu po 250 mm. Výška stropních panelů je 230 mm.

Současně se vyrábí doplňkové a atypické panely (např. úkosy), panely s prostupy, balkónové panely a panely se zvýšenou únosností.

Keramické panely HELUZ již není nutné nabetonovávat. Po osazení panelů na obvodové zdivo se betonem zalijí pouze styčné plochy (zámky) mezi panely a příp. ztužující věnec.

Stropní panely lze kombinovat s keramickým stropem s tvarovkami Miako.

Nosný roletový překlad

Společnost HELUZ vyrábí a na trh dodává také nosný roletový překlad, který tvoří schránku pro osazení venkovních stínících systémů. Jedná se o polyfunkční keramobetonový výrobek, který má mnoho výhod, urychluje výstavbu a dovoluje kompletně dokončit stavbu s možností dodatečné montáže venkovních stínicích systémů.

Nosný roletový překlad

Roletový překlad plně nahrazuje nosné keramické překlady a zároveň je v něm vytvořena schránka umožňující montáž venkovních rolet, žaluzií, látkových clon i sítí proti hmyzu.

Komínový systém

Společnost HELUZ rozšířila svůj výrobní sortiment o broušené cihelné tvarovky pro komínový systém HELUZ – CIKO. Použitím cihelných tvarovek při stavbě komínového tělesa jsou zajištěny stejné vlastnosti zdiva i obvodového pláště komínu.

Nemusí se řešit složité detaily na styku dvou různých druhů materiálů, které často vedou k trhlinám v omítce vlivem odlišné tepelné roztažnosti. Stejnorodý podklad pod omítku již nepotřebuje žádnou penetraci, nebo jiné úpravy.

Komínový systém HELUZ – CIKO

Broušené komínové tvarovky spojované lepidlem zajišťují jednoduchý, rychlý a přesný způsob výstavby.

Lze postavit komínové těleso s libovolným počtem průduchů při libovolné kombinaci průměrů a typů vnitřních vložek a systém nabízí také mnoho variant řešení nadstřešní části komínů.

Všechny zmiňované výrobky komplexního cihelného systému HELUZ splňují vysoké požadavky dnešní doby kladené na stavbu, kterou zároveň zjednodušují a urychlují.


Související odkazy a doplňky:

Energetický štítek budovy s obvodovým zdivem firmy HELUZ

Spočtěte si sami a on-line energetický štítek svého domu s obvodovým zdivem od firmy HELUZ s pomocí zjednodušeného výpočtového nástroje HELUZ Energetický štítek.

Anketa
Autor: Ing. Hana Solařová
Foto: Archiv firmy