Ztrátě funkčnosti střech je nutno předcházet pravidelným odstraňováním náletových rostlin a usazených nečistot z povrchu hydroizolačního povlaku.

Provoz a údržba střech s hydroizolační fólií FATRAFOL 810

Základní funkcí střechy je ochrana podstřešních prostor před vlivy vnějšího prostředí. Aby střecha mohla tuto funkci správně plnit, je nutná především kvalitně provedená hydroizolace. U střech, kde byla pro izolaci použita fólie FATRAFOL 810, není nutné samotnou fólii po celou dobu její životnosti nijak dodatečně ošetřovat ani provádět povrchové úpravy.

Kontrola střechy  by měla probíhat minimálně jednou do roka. Doporučujeme však kontrolu provádět dvakrát za rok, a to před zimou a po zimě. Ideálně pak také po prudkém dešti, bouřce, krupobití nebo větru. Prohlídka střechy se zaměřuje především na:

  • vizuální kontrolu neporušenosti hydroizolační fólie a jejích spojů,
  • kontrolu ukončení hydroizolační fólie na jiných konstrukcích a prostupujících tělesech,
  • kontrolu kvality tmelených míst a pravidelnou obnovu tmelů podle jejich životnosti,
  • kontrolu stavu oplechování včetně jeho kotvení a obnovu nátěrů ocelových konstrukcí a dalších snadno korodujících materiálů,
  • kontrolu průchodnosti vtoků, bezpečnostních přepadů, žlabů a svodů žlabů. Ztrátě jejich funkčnosti je nutno předcházet pravidelným odstraňováním náletových rostlin a usazených nečistot z povrchu hydroizolačního povlaku.
Při aplikaci na větší poškozenou plochu je vhodné použití záplat čtvercového nebo obdélníkového tvaru, rohy záplat se zaoblují.

Opravy poškozených částí fólie

Dojde-li k lokálnímu porušení celistvosti fóliové hydroizolace mechanickým poškozením, vysokou teplotou, působením chemických látek a přípravků apod., provedení opravy spočívá v přeplátování poškozeného místa plošnou záplatou vhodného tvaru o stejné kvalitě, jakou má původní fólie. V případě PVC fólií FATRAFOL se provádí horkovzdušným svarem na očištěný povrch stávající fólie. K očištění povrchu fólie většinou postačuje použít čistou vodu s malým množstvím saponátu. Pokud z jakýchkoli důvodů nelze záplatu přivařit na horní stranu fólie, je možné tuto podsunout pod fólii v místě poškození a přivařit původní fólii na záplatu. Pro poškození menšího rozsahu se používají dodávané prefabrikované záplaty kruhového tvaru. Při aplikaci na větší poškozenou plochu je vhodné použití záplat čtvercového nebo obdélníkového tvaru, rohy záplat se zaoblují. Opravu poškozené hydroizolace vždy svěřte odborně způsobilé osobě, která má potřebné vybavení a zkušenosti s aplikacemi hydroizolačních fólií FATRAFOL.

Pro poškození menšího rozsahu se používají dodávané prefabrikované záplaty kruhového tvaru.

Prostředky pro obnovu a čištění hydroizolační fólie

Fólie FATRAFOL jsou bezúdržbové, nevyžadují proto po celou dobu své životnosti žádnou obnovu pomocí nátěrů či jiných technologií. Čištění povrchu fólií by se mělo omezit pouze na odstranění náletové vegetace a mechanického znečištění. V případě potřeby lze povrch fólie očistit pouze čistou vodou s přídavkem malého množství saponátu. Správný postup a dávkování je uvedeno v návodu jejich výrobce. K čištění fólií zásadně nepoužíváme abrazivní čistící prostředky na bázi mletých minerálů, které mechanicky narušují povrch fólie a následně zvyšují její špinivost. Určitě není vhodné používat jakákoliv organická ředidla nebo rozpouštědla.

Závěrem

V případě potřeby jakéhokoliv zásahu do celistvosti hydroizolace je nezbytné o tomto vyrozumět zhotovitele stavby, resp. hydroizolace. Ten zajistí vlastními nebo externími pracovníky požadované činnosti. V žádném případě nedoporučujeme provádět opravu hydroizolace vlastními silami, nejlepší je přenechat tuto práci odborníkům.

Pravidelná kontrola a péče o plochou střechu pomůže předejít rizikům se zatékáním a zajistí její spolehlivé fungování a dlouhou životnost.

Autor: Stanislav Zátopek
Foto: archiv společnosti Fatra a.s.