Vodík: zdroj energie 21. století

Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) pro rok 2020 není aktuální stav životního prostředí příznivý. Evropa si však v rámci Zelené dohody klade za cíl stát se do roku 2050 klimaticky neutrální. Pomoci v tom může i využití vodíkové energie.

Pro dosažení klimatické neutrality je zapotřebí snížit produkci oxidu uhličitého (CO2) a dalších skleníkových plynů, které příspívají ke globálnímu oteplování. Toho lze docílit především

  • upuštěním od užívání fosilních paliv (nahrazení uhelných elektráren obnovitelnými zdroji, využívání alternativních zdrojů energie v automobilové dopravě),
  • vyšším zachycováním uhlíku z atmosféry (obnova lesů a dalších ekosystémů či průmyslová filtrace),
  • případně formou tzv. uhlíkových kompenzací (snížení emisí oxidu uhličitého a jiných skleníkových plynů cílem vyrovnat emise produkované jinde).

V současnosti je patrná snaha nahrazovat fosilní paliva obnovitelnými zdroji, jejichž spalováním nevznikají emise CO2 ani dalších skleníkových plynů. Ideální náhradu za fosilní energetické nosiče, jako jsou uhlí, topný olej nebo zemní plyn, představuje vodík, který je navíc k dispozici ve velkém množství, případně ho lze trvale vyrábět (podle způsobu výroby rozlišujeme čtyři typy vodíku: zelený, modrý, šedý a tyrkysový, přičemž za ekologický lze považovat ten zelený, který se získává z vody prostřednictvím elektrolýzy s využitím pouze energie z obnovitelných zdrojů).

V čem spočívají výhody vodíku

Vedle toho, že lze vodík vyrábět i spalovat CO2 neutrálně, má v porovnání se zemním plynem či topným olejem také vyšší energetickou hustotu (33,3 kWh/kg; zemní plyn 13,9 kWh/kg, topný olej 11,4 kWh/kg). Navíc není jedovatý, žíravý nebo radioaktivní, neznečišťuje vodu a neškodí životnímu prostředí.

To, že je vodíku coby nosiči energie přikládán velký význam, dokazují i některé kroky v oblasti politiky. Německá spolková vláda se například rozhodla investovat do dalšího cíleného vývoje vodíkové infrastruktury devět miliard eur a spolu s dalšími jedenadvaceti státy Evropské unie a Norskem zařadila vodík mezi projekty společného evropského zájmu. Až do roku 2024 má evropská výroba vodíku za pomoci obnovitelných energií činit milion tun a do roku 2030 deset milionů tun.

Poznámka redakce: Nejméně dvojnásobný skleníkový efekt (v porovnání s oxidem uhličitým) vykazuje vodní pára. Ta při odpařování vody z oceánů a z pevniny odvádí s výparným teplem vody velké množství tepla do atmosféry, která toto teplo stejnoměrně sálá k zemskému povrchu (skleníkový efekt) i do vesmíru. Skleníkové plyny zvyšují sálavost atmosféry, bez níž by se plynný obal Země nemohl zbavovat tepla sáláním. Skleníkové ovzduší posiluje i sálání tepla do vesmíru a s tím i účinné chlazení planety. Ve výškách nad 10 km už není velký teplotní rozdíl mezi póly a rovníkem; atmosférický "skleník" účinkuje rovnoměrně nad celou planetou a přírůstek vzdušného oxidu uhličitého teplotu planety už spíše snižuje.

O krok napřed

I přes zmiňované výhody, které vodík přináší, brání jeho masivnímu využití chybějící infrastruktura a vysoké náklady na jeho výrobu, skladování a distribuci. Jedním ze způsobů, jak tento prvek začít využívat již dnes, je formou příměsi v zemním plynu. V koncentraci do 20 procent je totiž možné využít stávající plynovody, aniž by bylo nutné je více upravovat. Na to již zareagovali i někteří výrobci tepelné techniky. Viessmann, německá společnost působící v tomto segmentu již od roku 1917, má ve svém portfoliu plynové kotle, které dokážou využívat právě zemní plyn s příměsí vodíku. V současné době může podle platných směrnic obsahovat zemní plyn maximálně 10procentní podíl vodíku, kotle Viessmann jsou však navrženy i pro 20–30procentní podíl. Jsou tedy o krok napřed než legislativa a již nyní jsou připraveny pro budoucnost (nesou označení „H2 Ready“). Plynové kotle a palivové články, které by dokázaly fungovat pouze na bázi spalování čistého vodíku, již firma testuje.

Autor: Viessmann
Foto: archiv Viessmann