Chladné střechy s bílou fólií

Společnost Fatra, a.s., která patří mezi největší evropské výrobce fólií, sleduje kromě fotovoltaiky i trendy ve snižování energetické náročnostï budov. Jednou z nich je konstrukce tzv. chladných střech. Pro toto využití byly také testovány vzorky TPO fólií Fatrafol P916 v barevném provedení RAL 9003 a vzorky PVC-P fólie Fatrafol 810 v barevném provedení RAL 9010.

Bílé nebo tzv. chladné či studené střechy (z anglického cool roofs) jsou na vzestupu zejména v USA, kde se již delší dobu zaměřuje pozornost na výzkum vlivu vlastností povrchu střešních povlakových izolací na životní prostředí.

Snížení energetických zisků

Volbou vhodného materiálu střešní povlakové izolace s velmi světlou barvou (např. bílou fólií) lze docílit vysoké odrazivosti slunečních paprsků od povrchu střechy a také výrazného snížení množství tepla, které prochází střechou do interiéru, který se pak nadměrně zahřívá. To znamená snížení energetických zisků budovy a tím i snížení přímých nákladů na chlazení, prodloužení životnosti klimatizačních systémů, případně také snížení investičních nároků na pořízení klimatizačních zařízení. Zvýšená odrazivost světla, tedy i UV záření má pak vliv i na zvýšenou životnost střešních materiálů obecně.

Snížením spotřeby energie na chlazení dochází i ke snížení potřeby výroby elektrické energie a tedy i k snížení produkce CO2, který je nejvýznamnějším skleníkovým plynem.

Nižší teplota ovzduší ve městech

Odražením tepla zpět do atmosféry také „studené střechy” přispívají k lepšímu ovzduší ve velkých městech. Je známo, že ve velkých městech, které obsahují řadu ploch s vysokou schopností pohlcovat teplo a sluneční záření, je teplota oproti méně osídleným oblastem v letních měsících řádově i o několik °C vyšší. Povrchy, které absorbují teplo přes den, ho pak v noci vyzařují a vzduch se tím nestačí chladit.

Masivním využíváním rozsáhlých střech s povrchem vysoce odrazivým pro světlo a teplo lze tedy dosáhnout určitého chladící efektu ve městech. S tím nepřímo souvisí i určité zlepšení ovzduší ve městech, neboť snížení teploty ovzduší znamená i menší riziko a koncentraci smogu.

Vyjádřeno technicky, schopnost hydroizolačních materiálů odrážet sluneční energii se nazývá solární odrazivost z anglického „solar reflectance”. Odrazivost je možné měřit jak v oblasti viditelného spektra světla, tak i v oblastech infračerveného a ultrafialového spektra. Odrazivost reprezentuje frakce odraženého světla od povrchu hodnoceného materiálu vůči celkovému světlu, které dopadne na hodnocený povrch.

Odrazivost střechy

Bílé povrchy mají odrazivost okolo 0,8 až 0,9. Dalším měřeným parametrem je infračervená emitance. Oba koeficienty je možno vyjádřit jedním souhrnným parametrem, tzv. SRI koeficientem. Koeficient SRI z anglického solar reflectance index je hodnota, která udává schopnost odrážet sluneční teplo za malého nárůstu teplot. Je definováno, že standardní černé těleso s odrazivostí 0,05 a emitancí 0,9 má SRI index 0, zatímco standardní bílé těleso s odrazivostí 0,8 a emitancí 0,9 má SRI index 100. Čím vyšší SRI index, tím lepší parametry z hlediska tzv. „studených střech”.

SRI index může obecně u výrobků nabývat i záporných hodnot na jedné straně, ale dokonce i hodnot vyšších než 100 na straně druhé. To děje tehdy, když měřící aparatura zaznamenává i tepelné záření jiného, než slunečního původu (poznámka redakce).

Testování izolačních fólií

Společnost Fatra, a.s. reagovala na tento nový trend zadáním testů svých vybraných produktů v institutu BAVARIAN CENTER FOR APPLIED ENERGY RESEARCH v létě roku 2010. Testovány byly vzorky izolačních fólií na bázi termoplastických polyolefinů (TPO) Fatrafol P916 v barevném provedení RAL 9003 a vzorky PVC-P fólie Fatrafol 810 v barevném provedení RAL 9010.

Testy prokázaly u obou hodnocených vzorků střešních fólií hodnoty SRI indexu vyšší než 100. Fólie Fatrafol P916 dosáhla hodnoty 103, a fólie Fatrafol 810 dokonce hodnoty 108. Tyto vynikající hodnoty představují pro společnost Fatra, a.s. a všechny partnery, kteří se zabývají tímto směrem vývoje a navrhování budov, ohromný potenciál při elegantním, jednoduchém a levném řešení jak snižovat energetickou náročnost nově stavěných či stávajících budov.

Autor: Miroslav Herold
Foto: Archiv firmy