HELUZ FAMILY - cihly pro pasivní domy

Začátkem srpna roku 2009 uvedla společnost HELUZ na trh cihly nové generace s názvem HELUZ FAMILY 50. Díky špičkové výrobní technologii, novému tvarovému řešení a optimálnímu vylehčení cihelného střepu vznikla cihla, která je opravdovým unikátem, a její tepelněizolační parametry jsou ještě o cca 23 % vyšší než u výrobkové řady cihel THERMO STI.

Jednovrstvé zdivo z cihelných bloků HELUZ FAMILY o tloušťce 500 mm dosahuje s venkovní tepelněizolační omítkou součinitele prostupu tepla U = 0,15 W/(m2K) (tepelný odpor R = 6,30 m2K/W) a je tedy možné jejich použití i pro pasivní domy.

Obvodové zdivo z dobře známých a oblíbených bloků HELUZ THERMO STI šířky 440 a 490 mm přitom dosahuje součinitele prostupu tepla “jen” U až 0,19 W/(m2K) (tepelný odpor R = 4,99 m2K/W) a splňuje již parametry požadované pro nízkoenergetické domy.


Broušený cihelný blok HELUZ STI 40

Broušený cihelný blok HELUZ FAMILY 50

To je zcela nový pohled na cihelné zdivo, neboť doposud byla vžita představa, že cihla bez mocné vrstvy tepelné izolace nemůže požadavky pro pasivní dům splňovat. Budoucím investorům se zde nabízí nová varianta řešení obvodové konstrukce pasivního domu za příznivou cenu z přírodního materiálu s dobrou akumulací, který zajišťuje optimální mikroklima v objektu.

Klasické i broušené cihly

Cihelné bloky HELUZ FAMILY, jako i jiné bloky HELUZ pro obvodové zdivo se vyrábějí ve dvou variantách, s výškou 238 mm pro klasické zdění na tepelněizolační maltu a broušené s výškou 249 mm pro zdění na tenkou spáru. Obvodové zdivo z broušených cihel HELUZ výrazně eliminuje vznik tepelných mostů způsobených klasickou zdicí maltou a zároveň vytváří jednolitý podklad pod omítku. Vyznačuje se nižší pracností a vyšší rychlostí zdění, nízkou vlhkostí hotového zdiva a výrazně nižší spotřebou zdicí malty. Pro zdění z broušených cihel je možné zvolit jeden ze dvou druhů speciálních tenkovrstvých malt (lepidel pro tenkou spáru a celoplošnou tenkou spáru). Použití tenkovrstvé malty pro celoplošné spáry je z pohledu únosnosti zdiva nejlepší.

Bez tepelných mostů

Mimořádné tepelněizolační parametry zdiva z cihelných bloků HELUZ Family 50 a HELUZ THERMO STI jsou zachovány také v kritických místech stavby díky systémovému řešení detailů s pomocí doplňkového sortimentu cihel. Optimalizované stavební detaily pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů jsou zpracovány v Příručce vyhodnocení typických tepelných mostů. Je však třeba si uvědomit, že použití kvalitního materiálu nám samo o sobě ještě nezaručí výslednou kvalitu hrubé stavby. Velkou pozornost musíme věnovat také kvalitnímu provedení a dodržení technologických postupů doporučovaných výrobcem.


Nanášení malty HELUZ pro tenkou spáru pomocí válce


Nanášení celoplošné tenkovrstvé malty HELUZ

Autor: Ing. Vladimíra Slípková
Foto: Archiv HELUZ