Sedmá národní konference ČKLOP v Praze v hotelu Clarion

Česká komora lehkých obvodových plášťů každý rok na jaře pořádá Národní konferenci, která si vybudovala významné postavení v bohatém programu odborných akcí, kterými jsou všichni projektanti a architekti téměř zahlcováni. Konference ČKLOP představuje přehled současných informací a ukázky moderních technologií z oboru lehkých obvodových plášťů, oken a dveří.

Dne 19. března 2014 bude opět Národní konference ČKLOP, v pořadí již sedmá. Vysoký obsahový standard jednotlivých vystoupení během předchozích konferencí, a především renomé samotných přednášejících, učinily z této konference mimořádnou událost, s rozměrem přesahujícím hranice České republiky. Díky rostoucímu věhlasu konference se daří získávat hosty světového významu. Takové hosty, kteří svou odborností a především svou vlastní prací, mění nejen zemi ve které žijí, ale jejich díla jsou vidět po celém světě. Jmenujme alespoň některé z nejvýznamnějších hostů předchozích ročníků: architektka Eva Jiřičná, prof. architekt Zdeněk Zavřel, architekt Josef Pleskot , Jens Borstelmann a Thomas Vietzke z architektonického ateliéru Zaha Hadid Architects, Studio Hamburg a jejich přednáška Fluidity on All Scales a další.

Vliv architekta na posun technických možností

Tak jako byla národní konference s pořadovým číslem 6 věnována energetickým otázkám s mottem Světlo, teplo, vzduch – symboly kvalitní architektury, tak i příští, sedmá, konference bude věnována ucelenému pohledu na problematiku LOP, a to s mottem Vliv architekta na posun technických možností.

Vývoj obsahové stránky konference ukazuje i vývoj v pohledu na celou problematiku. Snažíme se na náš obor LOP, oken a dveří dívat ze stále větší výšky a vidět vše ve vzájemných souvislostech. A čím z vyššího místa se podíváme, tím vidíme stále větší rozsah vzájemných vazeb, které ze země nejsou vidět, ale které se vždy v praxi nakonec projeví.

Tak jako není správné nadřadit snižování energetické náročnosti budovy nad kvalitu vnitřního prostředí, tak není správné direktivně vyžadovat snižování energetické náročnosti budovy navzdory záporným ekonomickým nebo energetickým ukazatelům v návratnosti potřebných investic.

Nikdo si asi nepřeje návrat unifikovaných, ale na svou dobu velmi efektivních panelových domů, které vytvářely stejnorodý a tvarově monotónní vjem okolního světa, ale současně vytvářely v pozorovateli pocit stísněnosti, daný velkým množstvím opakujících se stejných prvků. Společnost, která svými zásahy omezuje tvůrčího ducha, potlačuje postupně i sama sebe.

Technické možnosti stavebních technologií se vyvíjejí v těsné návaznosti na nové požadavky, které vznikají v architektonických ateliérech a na „počítačích projektantů”. Vedle toho současně běží nabídka nově vyvíjených technologií a stavebních materiálů, které může architekt, ke svému potěšení, použít ve svých plánech a vizích. Vzájemná rovnováha těchto dvou ramen stavebnictví je zárukou zdravého rozvoje.

Poruší-li se tato rovnováha direktivními umělými zásahy ze strany státu, dojde k deformaci normálního a zdravého vývoje stavebnictví na mnoho let dopředu. Takové chyby se pak budou napravovat mnoho let, a za mnoho peněz.

Vliv architekta na technické možnosti stavebních konstrukcí a jednotlivých technologií je výzva pro odborníky všech stavebních oborů, kteří budou takové budovy a objekty realizovat. Kreativita a vize různých architektů generuje stále nové rostoucí požadavky na stavební technologie. Připravenost výrobců na tyto nové požadavky je určující podmínkou realizovatelnosti takových budov.

Jak nastavit standardy, aby nebránily kreativitě a dávaly záruky kvality

Chceme stavět domy, na které jednou naši potomci budou lepit cedulky s nápisem Národní architektonická památka. Takové budovy vznikají v prostředí, které dává prostor tvůrčímu duchu architektů, ale současně pomáhá definovat standardy, které dávají záruky kvalitních realizací. Zde je jádro koncentrovaného problému. Otázka zní, jak nastavit standardy a normy, aby nebránily kreativitě architektů, ale současně dávaly záruky v požadované kvalitě realizovaných staveb.

Dnes jsme v naší zemi svědky období, ve kterém jsou energetické parametry velmi módní, a jsou definovány v mnoha dokumentech. Ztratí-li společnost schopnost nahlížet na celou věc z velké perspektivy, budou se stavět domy ve tvaru kostky, či krabice s menším počtem oken, protože pouze takové domy splňují vysoké požadavky na nízkou energetickou náročnost, a jsou přitom cenově dostupné. Pohled z výšky varuje, že nízká energetická náročnost budovy nemusí být ten hlavní parametr kvality. Postupně jsme svědky zjištění, že kvalitní lze nazvat pouze takovou budovu, kde je velmi pečlivě do rovnováhy vyladěna vzájemná vazba všech parametrů potřebných ke spokojenému pobytu lidí, tedy kde je teplo, světlo, vzduch a pocit tepelné pohody.

To je ten pravý úkol pro kvalitního projektanta. Postavit dům, ve kterém se bude dobře a dlouho pobývat nebo bydlet, a současně aby dům byl energeticky nenáročný, a současně aby energetická náročnost na výrobu použitých materiálů nepřekračovala smysluplnou návratnost energetických úspor během životnosti domu, a současně aby následná likvidace domu nebyla spojena s ekologickými riziky.

Domníváme se, že tyto požadavky nelze zcela pokrýt právními předpisy a normami, ale lze je naplnit pouze kvalitní a odpovědnou projektovou prací. Protože této práci se věnují jednotliví architekti a projektanti, leží nakonec na nich úkol, který s každou stavbou začíná vždy od začátku. Dvě různé stavby mohou splnit veškeré předpisy a normy, ale přitom se mohou zásadně lišit v takto definované výsledné kvalitě.

Cíl konference a její obsazení

Hlavním sdělením konference by měl být kontakt s realizacemi objektů, které se svými tvary, materiály a provedením, vzdalují tomu nejprimitivnějšímu tvaru betonové krychle. Budou prezentovány objekty, které svou tvarově a materiálově různorodou fasádou s velkým podílem skleněných ploch, navozují pocit lehkosti a přirozeného osvětlení. Konference by měla ukázat, že se takové domy dají stavět, a ve světě se staví.

Proto jako hlavní host konference přijal pozvání Jean Pierre Carniaux z ateliéru Ricardo Bofill. Práce tohoto ateliéru jsou známé jak z Čech, tak i z celého světa. Spolu s ním vystoupí další hosté s tématy jako jsou „Paradoxy architektury”, „Muzeum Louis Vuitton – Paříž”, „3D navrhování”, resp. „Experimentální architektura” a další.

Přednášky

  • Dřevěné konstrukce a pláště energeticky efektivních budov (doc. Ing. Petr Kuklík, CSc., Katedra ocelových a dřevěných konstrukcí, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  • Význam větrání v budovách (Ing. Zuzana Mathauserová, Státní zdravotní ústav)
  • AIR House: návrh a stavba energeticky aktivního domu (Ing. arch. Martin Čeněk, Ing. arch. Dalibor Hlaváček, Ph.D., Fakulta architektury ČVUT v Praze)
  • An Architecture of Memory and Future (Jean-Pierre Carniaux, Ricardo Bofill Taller de Arquitectura)
  • Fondation Louis Vuitton, multifunkční kulturní centrum, Paříž (Lukáš Romanczin, Sipral a.s.)
  • Architektura v oceli a její neomezené možnosti (Urs Hauri, Jansen AG)
  • Paradox – pravdivý omyl (Adam Gebrian)
  • Vliv střešních oken na potřebu energie na vytápění (Ing. Miroslav Urban, Ph.D., Katedra technických zařízení budov, Fakulta stavební ČVUT v Praze)
  • ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování (Ing. Roman Šnajdr, ČKLOP)
  • The Cloud (La Nuvola) by Fuksas – Vize architekta posouvá možnosti skleněných fasád (Saul Papaleo , AGC Glass Europe)

Přihlášky

Účast na konferenci je podmíněna úhradou účastnického poplatku ve výši 1 400 Kč bez DPH (cena vč. DPH činí 1 694 Kč). Účastnický poplatek zahrnuje vstupné na akci, sborník k akci na v elektronické podobě, občerstvení v průběhu akce. Přihlášku naleznete na stránkách www.cklop.cz.

Konference je zařazena do systému celoživotního profesního vzdělávání ČKA. Konference je zařazena do celoživotního vzdělávání ČKAIT.

¹) Jan Bedřich, výkonný ředitel ČKLOP
Autor: Ing. Jan Bedřich 1)
Foto: není

1) --