Stabilizátory komínového tahu

Na základě dlouholetých zkušeností dospěla ostravská společnost S.T.O., s. r. o. k názoru, že je v současné době pro náš trh nejvýhodnější stabilizátor komínového tahu, výrobek původně dovážený z Anglie, u nás vyráběný už přes tři roky a označovaný jako Aerocowl. Výrobek je patentován od poloviny 80. let a využíván cca v 15 zemích světa. Důležitou podmínkou je přitom dobrý stav otopné soustavy a správný způsob vytápění.

Jedna z možností jak dosáhnout lepšího využití tepla při topení, je regulace komínového tahu. Tato myšlenka v praxi znamenala vývoj rozličných zařízení, která měla společnou základní ideu a sice eliminovat na principu aerodynamiky a termodynamiky vliv atmosférických podmínek na účinnost topné soustavy.

Na trhu se krátce vyskytly regulátory opatřené elektronikou. Jejich nevýhodou byla vysoká cena a poruchovost. Pohyblivé části regulátorů byly v agresivním prostředí spalin velmi zranitelné a výrobek se na našem trhu neudržel.

V současnosti u nás působí několik firem, které se regulací komínového tahu zabývají a jejich výrobky jsou stále více využívány. A proč je pro český trh momentálně nejvýhodnější stabilizátor komínového tahu Aerocowl?

Přednosti stabilizátoru Aerocowl

Stávající regulátory komínového tahu jsou především příliš složité. A to se týká jak vlastní konstrukce, tak poměrně náročného seřizování při instalaci. Stabilizátor Aerocowl symbolizuje ověřenou lidovou moudrost, že v jednoduchosti je síla. Už z výroby na základě dlouholetých zkušeností je Aerocowl nastaven na optimální hodnoty odpovídající celoročnímu průměru v našem podnebním pásmu, a proto je jeho funkce a účinnost naprosto vyhovují.

Komínový efekt

Připomeňme si látku ze školních lavic, co se vlastně v komíně děje. Je-li v kamnech zatopeno, pak horký vzduch (při stejném látkovém množství) zaujímá větší objem. Jinak řečeno, stejný objem horkého vzduchu je lehčí, než studeného. Proto horký vzduch z topeniště stoupá komínem vzhůru do míst, kde je chladno. Pokud není zatopeno, může z pohledu proudění vzduchu komínem (tahu) několik případů:

 • Je-li ve vyhaslém topeništi stejná teplota a tlak vzduchu jako u horního ústí komína, vzduch komínem neproudí.
 • Tuto situaci ale může změnit vodorovný venkovní vítr. Ve smyslu Bernoulliho rovnice, popisující laminární proudění tekutin, se v kolmém směru ke směru větru udržuje podtlak, který roste přibližně s druhou mocninou rychlosti větru. Podtlak pak z komína vysává vzduch. Někdy se tomu říká hydrodynamický paradox. Důležité je, že mezi lamelami stabilizátoru Aerocowl a dále mezi ústím komína dolní lamelou stabilizátoru jsou konstrukčně vytvořeny podmínky pro co nejlepší laminární proudění vzduchu nad kolmo směrovaným ústím komína. To znamená, že jakmile venku zafouká vítr, komín se stabilizátorem Aerocowl začne táhnout i při vyhaslých kamnech.
 • V letních měsících (řidčeji i jindy) se může stát, že rozděláváme v kamnech oheň v době, kdy na těleso komína sálá Slunce, které ho rozpálí vysokou teplotu. Výjimkou není 50 °C i více. V takovém případě jsou podmínky pro dobrý tah ztížené. Nejsnáze ho rozpohybujeme tak, když v peci zapálíme snadno zápalné palivo vytvářející silné, horké plameny (např. novinový papír), které si s teplým ústím komína poradí.

V jednoduchosti je síla

Už jsme naznačili, že vysoké účinnosti stabilizátoru komínového tahu Aerocowl bylo dosaženo jeho dokonalým konstrukčním řešením. Jde o důmyslný systém tří až čtyř rozlehlých kruhových lamel, které nad ústím komína vytvářejí podtlak a eliminují nepříznivé povětrnostní vlivy (nízký a vysoký tlak, zafoukávání do komína). To ale není všechno.

Kovově lesklý a tepelně vodivý povrch lamel nepohlcuje (přesněji pohlcuje velmi málo) sluneční záření a tudíž se od Slunce nezahřívá, nebo jen minimálně. Naopak, i malý vánek lamely stabilizátoru účinně ochlazuje. A chladné ústí komína, jak jsme ukázali, velmi usnadňuje zátop.

V ustálených provozních podmínkách tak nastává v komínové rouře, zejména v tepelně vodivé vložce, optimální prostředí pro odchod spalin a provoz kotle. To znamená, že teplota v komíně neklesá lineárně (pravidelně) od topeniště k venkovnímu ústí komína, ale že na delším, prostředním úseku komínové roury se udržuje menší teplotní spád, takže zde nedochází ke kondenzaci. Dochází k ní, pokud vůbec, až na samotné hlavici, kde kondenzát odkapává mimo komín nebo je ve formě mlhy rozptýlen do atmosféry. Tím se prodlužuje životnost komínové vložky přibližně na dvojnásobek.

Možnost použití

 • A atmosférických plynových kotlů a kotlů na dřevoplyn.
 • u kotlů na pevná paliva (dřevo, uhlí, koks),
 • u kotlů na kapalná paliva.

Účinnost vytápění

Výrobci kotlů udávají účinnost kotle naměřenou v podmínkách zkušeben. V běžných klimatických a provozních podmínkách je však tato účinnost nižší. Použitím stabilizátoru dochází ke zrovnoměrnění komínového tahu s maximálním omezením vnějších atmosférických vlivů a tím se účinnost spotřebiče posouvá na výrobcem udávanou hodnotu. Úspory při aplikaci stabilizátoru komínového tahu Aerocowl oproti řešení bez stabilizátoru (podle anglického i nového výrobce S.T.O., s. r. o.) je:

 • Zemní plyn, propanbutan (15–20 %)
 • Dřevoplyn (do 25 %)
 • Pevná paliva – dřevo, uhlí (30–40 %)

Hlavní výhody instalace stabilizátoru komínového tahu

 • Úspora paliva,
 • omezení emise škodlivých látek do ovzduší,
 • prodloužení životnosti komína, omezení tvorby sazí,
 • univerzální použití (ve starých i nových topných systémech),
 • omezuje vliv vnějších vlivů na komínový tah (stabilizuje průchod bez ohledu na rychlost a úhel náporu větru na nástavec-zafoukávání),
 • jednoduchá montáž (je v ceně stabilizátoru),
 • montáž hlavice není posuzována jako zásah do komínového tělesa, neomezuje průřez komína,
 • bezúdržbová funkce hlavice, zamezení mechanického opotřebení,
 • zvyšuje bezpečnost používání topných zařízení (zvláště plynových a olejových díky odstranění výbuchového zapalování plynových hořáků nebo zhasínání kontrolního plamene),
 • omezuje erozi komínových systémů díky výraznému snížení kondenzace vody.

Záruky

Záruční doba činí 3 roky, životnost hlavice je minimálně 12 let.

Závěr

Stabilizátor komínového tahu Aerocowl přispívá svým konstrukčním řešením ke správné optimalizaci komínového tahu, zlepšení hoření paliva spojeném s jeho zajímavými úsporami.

O společnosti S.T.O., s.r.o.

Společnost byla založena v roce 2005 za účelem dovozu, prodeje a celkové distribuce stabilizátorů komínového tahu. Toto zařízení je chráněno užitným vzorem ve Velké Británii od poloviny 80 let minulého století a tento je v současnosti platný nejen pro Velkou Británii, ale i USA a Evropu.

Vzhledem ke stoupajícím cenám paliv dochází k přehodnocování priorit v technologiích pro jejich spalování. Dříve úmyslně opomíjená zařízení z důvodů jejich malé efektivnosti, vzhledem k pořizovacím cenám a tehdejším cenám paliv, v dnešní době dostávají úplně jiný význam a náhle vystupují do popředí zájmu.

Firma S.T.O., s. r. o. dává roční záruku spokojenosti na dosahované úspory paliv za předpokladu, že zákazník má topnou soustavu v pořádku a dodržuje správné zásady při topení.

1 Autor čerpal z podkladů společnosti S.T.O., s.r.o.

Autor: RNDr. Jiří Hejhálek
Foto: Archiv firmy