Dům disponuje i zastřešeným parkovacím stáním, které je řešeno za pomocí ocelové konstrukce o hmotnosti 6.5 t

Dům "Věž". Čisté geometrické linie v kontrastu s pozůstatkem původní vily

Dům ve Všenorech získal přízvisko Věž. Ateliéru Stempel & Tesař architekti se totiž podařilo úspěšně vystihnout požadavky investora, který apeloval na minimalizaci zastavěné plochy domu, a dům ve svažitém terénu koncipoval do čtyř pater.

Dům je navržen v moderním minimalistickém stylu. Čisté geometrické linie stavby elegantně kontrastují s jediným pozůstatkem původní romantické historické vily – se zachovalým novobarokním altánem s točitým schodištěm, který úzce sousedí se současnou stavbou. Pozemek ve svahu nabízí malebné výhledy do okolí i údolí řeky Berounky. Půvab lokality proto v očích investorů zastínil veškerá negativa, která odborníci spatřovali ve složitosti terénu. Za účelem zjednodušení výkopových prací byli architekti postaveni před výzvu v podobě minimalizace zastavěné plochy. Výsledkem je objekt, který stojí na pouhých 64 m2 pozemkové plochy, avšak nabízí 164 m2 plochy užitné.

První a druhé nadzemní podlaží jsou otevřené a propojené, vznikla tak působivá galerie

Ztížené podmínky výstavby

Jak již zmiňujeme v úvodu textu, výstavba domu probíhala ve ztížených podmínkách. Terén v místě je svažitý se skalnatým podložím, což vyžadovalo podrobný inženýrsko-geologický průzkum. Ten společně s komplikovanou situací při výkopových pracích zapříčinil navýšení nákladů. Nakonec se ukázalo, že byly břidlicové desky uloženy příznivě a nehrozil sesuv, což nakonec urychlilo postup zakládacích prací jako je pokládka základových pasů. Pasy jsou z monolitického prostého betonu a na nich je uložen podkladní beton, hydroizolace a železobetonová monolitická základová deska (ta je nutná zejména v případě nedostatečně únosného podloží). Do ní jsou navázány svislé suterénní stěny. Inženýrské sítě jsou taženy přes plastové výpažnice a manžety, jež prostupy dokonale utěsňují. Jako tepelná izolace spodní části stavby je využito pěnové sklo.

Poznámka redakce: Geologická zpráva konstatuje stav podloží budoucího domu (únosnost, soudržnost a propustnost zeminy, výši hladiny podzemní vody...). Až na jejím základě lze určit způsob zakládání domu (na pasech či desce, na patkách nebo pilotách, jaké tloušťky a hloubky budou základy, zdali je nutné bednit apod.).

Nosná konstrukce

Obvodové stěny jsou z betonových tvárnic ztraceného bednění tl. 200 mm doplněných konstrukční a nosnou výztuží. Objekt je kontaktně zateplen tak, aby stavba splňovala hodnoty součinitele prostupu tepla dle normy ČSN 730540-2:2011 doporučené pro pasivní domy. Fasáda je na železobetonové stěně zateplena polystyrenem Isover EPS Grey Wall, na který je nanesena minerální omítka včetně vrchního exteriérového bílého nátěru. Sokl se skládá z extrudovaného polystyrenu Styrodur a vrchní vrstvy z tepelně izolační desky z extrudované polystyrenové pěny s vrstvou plastbetonu Roofmate.

Pozn.: Není polystyren jako polystyren. Z příkladu domu ve Všenorech je patrné, že na fasádní zateplení je vhodné použít jiný druh než na sokl objektu. Důvodem je odlišná výrobní technologie jednotlivých materiálů, která zapříčiňuje různou pevnost desek. Tzv. EPS polystyren (expandovaný) nabízí jiné materiálové vlastnosti než XPS polystyren (extrudovaný). XPS má uzavřené póry, je nenasákavý, a tak velmi dobře odolává mechanickému zatížení zeminou, vodě i plísním. Je využíván hlavně k izolaci takových míst, které jsou v přímém styku s terénem (izolace suterénu, sokly apod.). Naproti tomu (expandovaný) polystyren EPS je složen zhruba z 98 % vzduchu a 2 % polystyrenu. Vysoký obsah plynu materiálu propůjčuje velmi stabilní vlastnosti, mezi něž patří výborná tepelná i akustická izolace. Je hojně využíván pro kročejovou izolaci podlah či na fasády. (Čtěte více o tepelných izolacích v článku Tepelná izolace. Přehled, materiály, druhy a způsoby použití)

Dům zajímavě kontrastuje s původním novobarokním altánem

Stropy a podlahy

Stropy jsou složeny z železobetonových stropních desek tl. 200 mm. Jsou provedeny bez podhledů, jen omítané. Na nosnou železobetonovou konstrukci jsou položeny podlahy v patrech. Tepelný i akustický komfort zajišťuje izolace z polystyrenu EPS, do níž jsou uloženy vzduchotechnické rozvody, podlahové vytápění i elektroinstalace, následuje cementový modifikovaný samonivelační potěr a na finální vrstvu bylo zvoleno přírodní marmoleum (s výjimkou koupelen, kde jak na podlahách, tak i stěnách najdeme keramiku).

Pozn.: Marmoleum je alternativa tradičnější PVC podlahy a díky současnému pozitivnímu náklonu společnosti směrem k přírodním zdrojům ve stavebnictví si získává čím dál větší oblibu. Marmoleum je totiž složeno z přírodních surovin – lněného oleje, borovicové pryskyřice, vápence a dřevité moučky.

Podlahy v suterénu jsou polotěžké plovoucí a složení souvrství je následující: nosná železobetonová konstrukce – ochranná pískovaná lepenka – hydroizolace z modifikovaného pásu SBS Icopal Radon AL4 – asfaltová penetrace DenBIT BR – ALP – podkladní beton hlazený – drcené pěnosklo.

Pozn.: Železobeton je nejpoužívanějším materiálem pro nosné konstrukce stropů. Jeho vysoká hmotnost je považována za klad i negativum. Na jednu stranu sice zatěžuje svislé konstrukce stavby, avšak zároveň poskytuje stavbě výbornou tuhost, pevnost a akustickou izolaci (vysoká vzduchová neprůzvučnost R'w). Projektanti využívají též ostatních vlastností materiálu jako je velká únosnost, trvanlivost, nehořlavost a tepelná akumulace.

Interiérové příčky

Příčky a předstěny jsou sádrokartonové značky KNAUF, část kolem krbu je složena z nenosných příčkových cihel Porotherm. Pro dosažení konkrétních akustických vlastností jsou stěny vyplňovány minerální vlnou. Interiérové příčky jsou omítnuty štukovanou dvouvrstvou vápenocementovou omítkou s penetrací a opatřeny disperzní interiérovou malbou.

Pozn.: Akustická izolace v interiéru je mnohdy podceňována. Ve „Věži” tomu tak není a je použita patřičná minerální izolace pro zesílení zvukové neprůzvučnosti. Ještě více by šlo vylepšit izolační efekt přepážky přidáním další vrstvy - vzduchové mezery - mezi zeď a izolační materiál.

Pohledová střešní krytina je složena ze střešního kameniva

Střešní souvrství

Střecha domu Věž je jednoplášťová, nepochozí a sestává s několika vrstev. Pohledová střešní krytina je z praného kameniva. Pod ním směrem dolů následují: geotextilie – modifikovaný asfaltový pás s výztuží ze skelných vláken s ochranou vrstvou před UV zářením (drcená břidlice) – modifikovaný bitumenový pás kašírovaný na spádový polystyren – dvě vrstvy polystyrenu EPS – parozábrana s hliníkovou a skelnou vložkou – asfaltový penetrační nátěr ALP a nakonec nosná konstrukce z železobetonu. V jednom z rohů střechy se nachází vpusť napojená na centrální šachtu, kterou je veškerá voda ze střechy sváděna do retenční jímky. Dešťová voda je schraňována a přiváděna k zahradním kohoutům na fasádě.

Pozn.: Asfaltové, ale i foliové střechy mohou být chráněny kamínky (tzv. kačírkem) nebo dlaždicemi. Střecha je pak nazývána jako přitížená. Střecha domu ve Všenorech je kamínky zasypána po celé ploše. Prodlužují životnost hydroizolace, slouží k protipožárním účelů, ale bývají aplikovány i čistě jako pohledová vrstva. Výhodou ploché střechy s přitížením je eliminace tepelných mostů. Je však nutné dbát na striktní dodržování technologických postupů, a to především při instalaci hydroizolační vrstvy (fólie nebo asfaltové pásy). V případě plochých střech totiž v minulosti často docházelo k zatékání do konstrukcí (častěji než u střech sedlových).

Schodiště

Schodiště je křivočaré se třemi rameny mezi jednotlivými podlažími. Vyrobeno je z ocelového plechu včetně podest a zábradlí. Je osazeno protiskluzovými hranami a bíle nalakováno. Subtilní materiál vkusně doplňuje ultramoderní interiér domu.

Z interiéru jsou dostupné výhledy do širokého okolí

Otvorové výplně

Tmavé rámy oken zaujmou pozorovatele na první pohled. Jsou hliníková značky Heroal s povrchovou úpravou z práškového vrstveného komaxitu. Osazena byla izolačními trojskly, které zajišťují dokonalou tepelnou i akustickou ochranu. Jedná se o výklopná či otočná křídla, případně o sestavu křídla posuvného a pevné neotevíravé tabule. Vnější skla jsou kalená, vnitřní vrstvená bezpečnostní. Kování oken je v broušené nerezi (M&T Maty Sni). Vnitřní parapety oken tvoří dřevo v bílé povrchové úpravě, vnější parapety jsou v plechu. Stínění oken je řešeno exteriérovými žaluziemi s elektrickým pohonem. Žaluzie jsou rolovány do zaomítnutého kastlíku. Řídicí jednotka bere ohledy na změny počasí.

Pozn.: Stínicí prvky na oknech jsou užitečnými pomocníky nejen v letních měsících. V těch samozřejmě zabraňují prostupu slunečního záření do interiéru a zamezují tak přehřívání vnitřního prostoru. Důležitá je i jejich zimní funkce. Zejména exteriérové prvky totiž tvoří další vrstvu tepelné izolace oken a spoří majiteli finance vynakládané na vytápění. V případě námi popisovaného domu ve Všenorech jsou tedy okna s trojsklem rozšířena o další funkční izolační vrstvu.

Vstupní dveře objektu jsou bezprahové a celoprosklené s hliníkovým rámem. Jsou osazeny vrstveným izolačním bezpečnostním dvojsklem. Vnější tabule je kalená (stejně jako v případě oken), s kováním v broušené nerezi. Interiérové dveře zahrnují bezfalcová dveřní křídla se sendvičovými konstrukcemi. Jsou vyrobeny z masivního dřeva s výplní z dutinové dřevotřísky a z obou stran uzavřeny MDF deskou. Úprava je PUR barevným postřikem a kování stejné jako u oken - z broušené nerezi. Přístup do domu je umožněn přes přístavek v podobě ocelové konstrukce (o hmotnosti 6,5 t), která zároveň slouží jako parkovací stání.

Pozn.: I snížené bezbariérové rámy dveří – s prahy do maximální výšky 20 mm – mohou disponovat vynikajícími tepelně-izolačními vlastnostmi a vhodnými bezpečnostními parametry. Právě hliník je pro tyto účely ideálním materiálem. Jeho užitné vlastnosti, vysokou trvanlivostí a mechanickou odolností počínaje, protipožárními a bezpečnostními parametry konče, jsou jinými materiály jako je plast těžko nahraditelné. Hliník navíc dodá dveřím luxusní vzhled. Samozřejmostí by mělo být správné osazení, které je v případě pasivních domů obzvláště důležité.

Největší okno na domě muselo být instalováno pomocí pásového uplifteru

Větrání

Neméně důležité je technologické vybavení objektu. Autoři této pasivní stavby aplikovali nucené, rovnotlaké větrání se zpětným získáváním tepla pomocí rekuperační jednotky. Ta slouží k odvodu škodlivin z interiéru a pravidelné výměně vzduchu. Již jsme zmiňovali fakt, že je přívod vzduchu veden ve skladbě podlah. Doplníme, že je vždy pod okny zakončen větrací mřížkou.

Vzduchotechnické rozvody v obytných prostorech by měly vždy být – stejně jako je tomu v případě námi popisované stavby – vhodně zaizolovány, aby byl při provozu zařízení eliminován průnik veškerých zvukových projevů do interiéru. Potrubí je v tomto případě odděleno pružným materiálem od stavební konstrukce, stejně tak ventilátory jsou separovány od potrubní sítě dilatačními vložkami, k rozvodu vzduchu je použito potrubí Elektrodesign Sonoflex MI s parozábranou, hlukovou i tepelnou izolací apod.

Pozn.: Dostatek čistého vzduchu by mělo být pro majitele domu či bytu prioritou číslo 1. Aby byla hladina CO2 udržována na zdravé míře a organismus obyvatel nebyl permanentně zatěžován, je potřeba často a intenzivně větrat. A to je zejména v noci problém. Řešení skýtají moderní technologie. Větrací jednotky dodávají do interiéru čerstvý vzduch zcela automaticky a bez nutnosti otevírání oken. Pokud pak majitel zvolí větrání s rekuperací, které je v dnešních novostavbách již prakticky standardem, jednotka také příchozí vzduch čistí a udržuje na přijatelné vlhkosti. Velmi cenná je též funkce rekuperačního zařízení v podobě zpětného získávání tepla. Jednotka odebírá teplo z „odchozího” vzduchu a předává jej vzduchu „přiváděnému”. Předání probíhá přes rekuperační výměník, či výměník regenerační (prostřednictvím akumulační hmoty).

Stínicí prvky jsou exteriérové a ve stříbrné barvě, která účinně odráží sluneční záření a v létě tak napomáhá zachovat komfortní vnitřní klima

Vytápění

Vytápění je řešeno za použití nízkoteplotní jednotky tepelného čerpadla (dále TČ) Altherma vzduch/voda výrobce Daikin ve splitovém provedení. Použitá jednotka je monovalentní, tzn. bez záložního zdroje, zahrnuje pouze vestavěnou elektrickou topnou tyč jako pojistku pro dny s teplotami hluboko pod bodem mrazu. Venkovní část čerpadla je umístěna na fasádě na silentblocích, které brání přenosu vibrací z TČ na stavební konstrukci domu. Čerpadlo slouží k přípravě teplé užitkové vody i vody topné (zahrnuje integrovaný zásobník na teplou vodu o objemu 280 l). Topná voda je vedena do podlahového vytápění, které je ve spojení s tepelnými čerpadly považováno za energeticky nejúspornější způsob ohřevu interiéru. V koupelnách je systém doplněn o otopná žebříková tělesa Korado. Řízení otopné soustavy je ovládáno ekvitermně a zajišťuje ho regulátor Siemens. Jako doplňkové lokální topidlo zvolil investor teplovzdušnou krbovou vložku na pelety značky Vivo90.

Pozn.: Tepelná čerpadla se dělí mimo jiné též na vysokoteplotní a nízkoteplotní. První z nich ohřívají topnou vodu až na 80 °C a jsou tak vhodná pro práci s běžnými radiátory i ve starších objektech. Naproti tomu TČ nízkoteplotní jsou využívána především v novostavbách, kde jsou aplikovány plošné topné systémy (např. podlahové či stropní vytápění). Topná voda je v takovém případě ohřívána na maximálně 55 °C.

Pasivní dům 2017

Rodinný dům ve Všenorech byl rozvržen do čtyř podlaží (jedno částečně uložené pod úrovní povrchu terénu – ložnice rodičů, první nadzemní se společnými prostory, druhé nadzemní zahrnující galerii s pracovnou a třetí s dětskými pokoji). Velkoformátová okna umožňují ohřev interiéru sluncem, který majitelé vítají především v chladných ročních obdobích.

Minimální negativní vliv na životní prostředí, energetický štítek budovy A (mimořádně úsporný objekt s udávanou měrnou potřebou tepla na vytápění 20 kWh/(m2a)) a pravděpodobně i originalita projektu zajistily domu s názvem „Věž” cenu generálního mediálního partnera v rámci soutěže Pasivní dům 2017.

Schodiště je vyrobeno z ocelového plechu včetně podest a zábradlí. Je osazeno protiskluzovými hranami a bíle nalakováno

Komentář majitele

Majitelka domu, která mimo jiné celou stavbu domu ve Všenorech sama dozorovala, hodnotí dosavadní provoz domu velmi kladně: „Chvíli nám trvalo, než jsme vše nastavili tak, aby nám vnitřní klima vyhovovalo. Přesto nepociťujeme absenci tzv. chytrých technologií, které jsou v poslední době populární. Nastavení od té doby zůstává neměnné a vše funguje bez problémů. Zejména se nám osvědčily exteriérové žaluzie (hlavně v letních měsících). Ponecháváme je stažené kdykoliv je dům vystavován extrémním teplotám nad 30 °C. Zároveň si pochvalujeme celkovou orientaci domu (obytné místnosti jsou nasměrovány na SV) a betonové obvodové zdi se silnou vrstvou polystyrenu. Obejdeme se tak bez chlazení, dům se za žádných okolností nerozpálí.

Setkali jsme se pouze s nesnázemi v podobě znečištěného vzduchu vháněného zvenčí do interiéru vzduchotechnickými rozvody. Mnozí naši sousedé totiž doposud topí uhlím. Pořídili jsme proto uhlíkový filtr, který pach i škodliviny eliminuje. Podobně jsme řešili i pylové částečky ve vzduchu v létě. Tehdy nahrazujeme zimní filtr za takový, který si lépe poradí s pylem.

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Filip Šlapal