Moderní novostavba ve svahu jako vícegenerační rodinné sídlo

Jaké výhody přináší výstavba rodinného domu ve svahu? Na to mohou odpovědět členové rodiny, jež už tři roky trvale obývá několikaúrovňovou novostavbu v historickém Šternberku. Vedle toho, že sklon parcely umožnil snáze vyřešit vícegenerační bydlení a poskytl prostor pro mimořádnou architekturu, zde zajímavou roli hraje i zemina, která zčásti obklopuje konstrukci objektu a funguje jako vynikající tepelněakumulační prvek, jež napomáhá udržet vnitřní klima stabilní po celý rok.

Novostavba vícegeneračního domu dnes není standardem. Naopak, mladí bydlí mnohdy i tisíce kilometrů daleko od svých rodičů. V případě rodiny, jejíž dům je předmětem tohoto článku, je to však jinak. Její členové si přáli zůstat prarodičům nablízku. Oslovili architekty studia Masparti a po několikaletém vývoji a mnoha diskuzích vznikl rodinný dům, v němž bylo vytvořeno zázemí a soukromí pro tři generace.

Parcelu hledali majitelé společně s architekty poměrně dlouho, avšak s výsledkem může být rodina nadmíru spokojena. Jde o pozemek v klidné lokalitě ve svahu pod lesem (prakticky na konci slepého uličního ramene) a přitom nedaleko centra města. Okolní starší zástavba sestává jak z velkolepých vil (vznik v meziválečném období), tak skromnějších stavení, která zde byla vybudována po válce. Velkorysé zasklené plochy popisovaného domu přitom poskytují půvabné výhledy do zahrady, na protilehlý zalesněný svah i do dáli na Drahanskou vrchovinu.

Objekt s pracovním názvem „ve svahu” působí na první pohled objemně, až luxusně, avšak vezmeme-li v úvahu počet osob (6), které zde obývají dvě plnohodnotné, leč ne přehnaně rozlehlé bytové jednotky, má tento dům víceméně průměrnou velikost. Architekti se navíc museli vypořádat s udržením investičních nákladů v přijatelných mezích, a proto byly zredukovány například komunikační prostory v domě. Výsledkem je celková užitná plocha 212 m2.

Interiéry jsou na míru navrženy architekty studia Masparti a výroby nábytku se zhostil šikovný truhlář

Pozemek ve svahu výhodou, či naopak?

Za určitý handicap, s nímž se autoři stavby na počátku potýkali, lze považovat parcelu, která se nachází ve svahu. Ačkoli by se v takovém případě mohlo nabízet navrhnout dům do výšky, studio Masparti se s úkolem vypořádalo opačně. Objekt do svahu zčásti zapustilo a dům tak výškově výborně zapadl do svého okolí a zbytečně nevyčnívá. Díky realizaci stavby ve svahu bylo také snazší vytvořit k jednotlivým bytům samostatné vchody. Horní podlaží, které náleží rodičům, navazuje na garáž, zatímco spodní patro, v němž se nachází menší byt prarodičů, je přístupné po venkovním betonovém schodišti. Zajímavě vyřešeny jsou také dětské pokoje, které se nacházejí na úrovni bytu nejstarší generace této pospolité rodiny, avšak interiérovým schodištěm jsou přímo propojeny s patrem rodičů.

Terasa navazuje na část domu, který obývají rodiče

Beton vládne

Přejděme k výstavbě domu a použitým materiálům. Část garáže je založena na šesti mikropilotách, každá je délky 5 metrů. Ty jsou umístěny liniově pod základové pasy přední garáže, pod nimiž se nachází betonová podlahová deska o tloušťce 170 mm. Impulzem k použití mikropilot byla rozdílná hloubka založení, kdy na jednopodlažní garáž navazuje dvojpodlažní část domu, jež je založena na betonové základové desce (300 mm) s pasy.

Suterénní podlaží je obklopeno obvodovou a z velké části také opěrnou betonovou stěnou v tloušťce 300 mm, použitá ocel je 10505 R, krytí výztuže činí minimálně 35 mm. V místě instalace jsou provedeny vnitřní keramické vyzdívky tloušťky 70 mm nebo předstěna. Horní podlaží sestává z železobetonové konstrukce, také s keramickými vyzdívkami. Venkovní sloupy u garáže a terasy jsou železobetonové. Zateplení domu je kontaktní (ETICS), navázáno je na izolaci železobetonové spodní stavby, která sestává z pojistné izolační fólie a vodostavebního betonu (materiál splňuje normu ČSN EN 12390-8, požadující maximální průsak vody 50 mm).

Garáž je opatřena sekčními vraty Hörmann

Pozn. red.: Vodostavební beton, někdy nazývaný jako vodonepropustný či vodotěsný, je speciálně namíchaná směs, u níž je minimalizována hloubka průsaku vody. Hloubka průsaků se pohybuje od 50 mm níže a výsledná hodnota se odvíjí od prostředí, ve kterém je stavba realizována. Receptura je mimo jiné upravena tak, aby bylo maximálně sníženo riziko vzniku konstrukčních prasklin. Vodonepropustnou se konstrukce stává, jen když je správně a rychle provedena betonáž, vhodně zvolena výztuž či správně zvoleno rozvržení pracovních a dilatačních spár... Konstrukce z vodostavebního betonu odolávají podzemní vodě či zemní vlhkosti, vedle nosné a statické funkce tak plní i funkci hydroizolační. Proto se využívají například pro realizaci tzv. bílých van (podzemní části objektů), ale také u vodních děl, která jsou jednostranně vystavována tlaku vody (jako jsou přehrady, čistírny odpadních vod a další).

Pohled na hrubou stavbu

Přiznané stropní konstrukce

Stropní desky jsou navrženy taktéž z betonu. Pohledová stropní deska disponuje skladbou jednoplášťové ploché střechy s natavenou parozábranou z modifikovaného asfaltového pásu, tepelnou izolací 300 mm EPS a s krytinou – střešní fólií. Krytina je zatížena kamenivem a střecha je nepochozí (v budoucnu je zde však uvažována extenzivní vegetační střecha). Sklon střechy činí 2 % po celé délce domu, přičemž v nejnižším bodě se nachází dvojice střešních vpustí, napojená na svislé svody v nevytápěné garáži. Dešťová voda je sváděna do podzemní retenční nádrže o objemu 6 m3 a následně je využívána pro závlahu zahrady. Sklon střechy mimo jiné ovlivňuje i světlou výšku vnitřních prostor, která je nejnižší v garáži a nejvyšší v obytném prostoru (3,5 metru), který přechází ve venkovní terasu. Zmíněné železobetonové monolitické stropy (tloušťky 200 mm) byly v celém domě ponechány přiznané, aby byla oproti jiným potenciálním řešením, jako jsou zavěšené podhledy, zachována větší světlá výška v interiéru; do prostoru navíc přinášejí čitelnost konstrukce a obohacují vnitřní design o zajímavou strukturu.

Vytápění objektu je teplovodní podlahové, zdrojem tepla je venkovní tepelné čerpadlo vzduch/vzduch. Dům většinou nevyžaduje aktivní chlazení, stabilní teplota je uvnitř udržována díky tepelné setrvačnosti masivní nosné konstrukce a také díky zemině, která obklopuje část stavby (vlivem její částečné integrace do svahu).

Velká část stavby sestává z betonu, který byl v interiéru ponechán přiznaný, kde nyní hraje roli významného designového prvku

Neobyčejné interiérové prvky

Jak exteriéry, tak interiéry jsou navrženy architekty studia Masparti. Mezi největší zajímavosti patří atypické ocelové schodiště, jež je proti oxidaci ošetřeno olejem. Nahoře je jeho zábradlí tvořeno bezpečnostní textilní sítí, dole je vyrobeno z horolezeckého dynamického lana, přičemž vypnuto je pružným tahem konzoly schodiště. Výsledek je velmi estetický a vzhled interiéru doplňuje, avšak nelze říci, že by mu vévodilo. Na podlahách v domě byla položena dlažba (na terase na terčích), případně marmoleum. Nábytek je vestavěný a vyroben na míru truhlářem. Efektní kuchyňskou linku tvoří jasanové dřevo. Interiérové dveře jsou převážně bezfalcové se skrytými panty, křídlo je masivní dřevěné, povrchově je upraveno HPL laminátem a opatřeno designovým kováním.

Půdorysy přízemí (dole), patra (uprostřed) a střechy (nahoře)

Pozn. red.: Moderní výrobní technologie dovolují aplikovat keramickou dlažbu nejen lepením, ale také tzv. na terče. Jde o produkty s vysokou nosností a pokládka je snazší a rychlejší. Odpadá tak mimo jiné i investice do stěrek, lepidel či spárovací hmoty. Mezi dlažbou a podkladem (obvykle v podobě štěrku) vzniká jakási vzduchová „kapsa”, která napomáhá snížit přenos tzv. kročejového hluku. Daný prostor může posloužit také jako místo pro uložení rozvodů. Nemalou výhodou je i výšková flexibilita terčů, díky níž lze výšku dlažby přizpůsobit například prahům či vyrovnat nerovnosti podkladového povrchu. Variabilní je také sklon terčů.

Podlaha terasy sestává z venkovní dlažby RAKO OUTDOOR

Prosvětlení

Ačkoli je dům částečně integrován do svahu, je vydatně prosvětlen. Příčinou je velké množství oken, která jsou rozmístěna v návaznosti na výhledy a uspořádání interiéru tak, že směrem do zahrady se jejich četnost a velikost zvyšuje. Jde o kombinaci fixních oken s otevíravými – dřevěné subtilní profily s mléčnou lazurou se potkávají s bezrámovým pevným zasklením a výsledkem je velmi čistý, vysoce moderní a plně funkční design. Veškerá okna orientovaná na jih a západ jsou z venkovní strany opatřena elektricky ovládanými žaluziemi, velkoformátové prosklení směrem na terasu disponuje pouze vnitřním závěsem. Jedno z oken v horním obytném prostoru je kryto dřevěnými lamelami, které sem byly umístěny, aby bylo respektováno sousedovo soukromí.

Schodiště je ocelové a funkci zábradlí zde plní horolezecké dynamické lano

Vyjádření investora/majitele

Všechny tři generace, sdílející celý dům, oceňují především úzké propojení nejen jednotlivých členů obou domácností, ale také s přírodou obklopující dům. Dětské pracovní stoly plynule navazují na parapety a ty na venkovní plochy v úrovni oken, prarodiče mohou z jídelny přímo do zahrady, která je opět v jedné rovině s podlahou celého jejich patra, nemluvě o stromech, keřích a květinách v zahradě. Všichni dále oceňují i množství světla a čistého prostoru v domě a soukromí, které vnitřní členění domu nabízí všem jeho obyvatelům.

Majitelé se shodují, že vynaložené prostředky, úsilí, čas i prožitý stres spojený s realizací stavby se v konečném důsledku vyplatil a všichni zde nalezli své „doma”.o

Fotogalerie

Související články

Autor: Bc. Helena Široká
Foto: Skokan | BoysPlayNice