Zemní hydroizolační fólie FATRAFOL – efektivní boj s destruktivní vodou

Jednou ze zajímavých a v praxi vícekrát vyzkoušených možností, jak řešit preventivní protipovodňová opatření, je výstavba sypaných hrází podél vodních toků, které musí být těsněny vhodným těsnícím prvkem. Jednou z možností je použití syntetických fólií, které vyrábí společnost Fatra, a.s.

V zásadě lze rozdělit sypané hráze na homogenní, kde je jako těsnění využita zemina vhodných vlastností. Pokud však není v dosahu stavby zemník, který poskytne dostatek vhodné zeminy, nabízí se velmi elegantní řešení v podobě heterogenních hrází s návodním těsněním ze syntetických fólií.

Několik možností

Společnost Fatra, a.s., přední český zpracovatel plastů v regionu střední a východní Evropy, má pro tyto aplikace v nabídce hned tři různé druhy fólií na bázi PVC-P a HDPE.

První možností je použití fólie AQUAPLAST 805 (805V, 805/V-F). Primárně je tato fólie určena k hydroizolací zahradních jezírek, nádrží, rybníků a biotopů. Vyrábí se ve třech základních barvách: antracit, černé a olivově zelené.

Druhou možností je použití fólie FATRAFOL 803, jejíž primární oblast použití jsou izolace spodních částí staveb proti zemní vlhkosti, vodě gravitační a tlakové vodě. Fatrafol 803 se vyrábí standardně v hnědé, mléčně průsvitné či žlutočerné (signální barvě). Obě fólie jsou na bázi PVC-P a mohou tedy být standardně svařovány pomocí horkovzdušného agregátu ve spojích. Fólie se kladou na připravený zhutněný a rovný podklad, který je opatřen separační textilií o gramáži min. 300 g/m2.

Třetím vhodným druhem fólie z produkce Fatry a.s. je EKOTEN 915, která je vyrobena z vysokohustotního polyetylenu. V tomto případě se fólie svařuje v přesazích buď pomocí horkého klínu nebo extruzí. Vyrábí se standardně v černé barvě.

Stavba protipovodňových hrází

Po provedení kontroly těsnosti svarů (v případě provádění dvoustopých svarů přetlakem) jinak pomocí zkušební jehly nebo podtlakového zvonu se izolace zakrývají opět pomocí separační textílie o gramáži min. 300 g/m2. Celé izolační souvrství se dále zakrývá a stabilizuje násypem vhodné zeminy mocnosti cca 500 mm, nebo např. krytem z tzv. gabionů, kamenů v kleci z ocelového pletiva apod. Toto řešení bylo již úspěšně vyzkoušeno na více aplikacích díky partnerství s projekčními firmami.

Protipovodňová opatření v Křešicích

V roce 2007 navázala společnost Fatra a.s. spolupráci s odbornou inženýrskou, konzultační, poradenskou a projekční firmou Aquatest, a.s., která se zabývá širokou problematikou vodního hospodářství, melioracemi, hydrogeologickými posudky, vodními stavbami atd.

Konkrétním projektem, který byl v tomto týmu řešen, byla protipovodňová opatření areálu výrobního závodu firmy SCHOELLER Křešice s.r.o.

Firma Aquatest, a.s. zde navrhla celý soubor navzájem se doplňujících opatření od zemních hrází s návodním těsněním ze syntetických fólií, po další opatření mobilního charakteru, úpravy na inženýrských sítích apod.

Fólie je v daných aplikacích obvykle na spodní straně utěsněna vhodným zásypem jílu, na horní ploše (koruně hráze) je stabilizována proti sesuvu kotvením pomocí trnů a ukončením v zámku. Na těsnící vrstvu z fólie Aquaplast 805 byl v tomto konkrétním případě proveden zemní kryt.

Není bez zajímavosti, že v podstatě shodný princip těsnění byl použit již v roce 1958 na části sypané hráze vodního díla Dobšiná na východním Slovensku. Dle dostupných informací se v tomto případě jedná dokonce o jednu z prvních aplikací tohoto druhu v celosvětovém měřítku. Hydroizolační fólie zde slouží svému účelu dodnes.

Stavba protipovodňových hrází

Osvěta i pomoc při stavbě protipovodňových zábran

Samotné rozhodnutí, jaká konkrétní protipovodňová opatření a v jakém rozsahu mají být použita, musí být výsledkem vzájemného dialogu investora a odborné projekční firmy, specializované na uvedenou problematiku. Úkolem takové firmy je především provést investora (stavebníka) celým složitým procesem od prvních studií, které variantně nastíní možná řešení včetně odhadu finanční náročnosti, po vypracování projektové dokumentace, konzultace a zpracování požadavků dotčených orgánů a orgánů státní správy, až po vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně dozorování stavby.

V tomto směru chápe Fatra, a.s. partnerství s odbornými projekčními firmami typu Aquatest, a.s. jako klíčová a snaží se je dále rozšiřovat o další subjekty. Fatra, a.s. se stejně tak snaží rozšiřovat povědomí o dostupných řešeních mezi veřejností.

Z tohoto důvodu měly společnosti Fatra, a.s. a Aquatest, a.s. na konci září 2010 možnost prezentovat společná řešení protipovodňových zábran na valné hromadě mikroregionu Valašskomeziříčsko – Kelečsko. Na setkání s dvanácti starosty dotčených obcí a s dalšími představiteli městského úřadu ve Valašském Meziříčí byla diskutována problematika protipovodňových zábran a byla nabídnuta možnost konkrétní spolupráce včetně rozboru problémů a potřeb jednotlivých obcí.

Přáním firmy Fatra, a.s, která sama má bolestné zkušenosti s povodněmi z let minulých i z letošního roku, je přinášet a podporovat taková protipovodňová řešení, která se již v minulosti osvědčila a pomohla v boji s ničivým přírodním živlem, který způsobuje ve střední Evropě v rámci různých přírodních katastrof největší škody.

Více informací o hydroizolačních fóliích najdete na stránkách www.fatrafol.cz.

Autor: Ing. Richard Rothbauer
Foto: Archiv firmy